D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_756_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy római lakoma
B e s o r o l á s i   c í m : Egy római lakoma
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Baur
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1835-1906
V I A F I d : 30278563
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 46. sz. november 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : asztal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táplálkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étkezési szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy római lakoma
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az asztal négyszögű s három oldalán voltak a nyugvó pamlagok, melyeket kipárnázva s azonkívül drága szőnyegekkel borítva készítettek el, míg a negyedik oldal a felszolgáló rabszolgák számára nyíltan maradt. Rendesen csak nyolcz ülés vagy pamlag volt az asztalnál s mindenik előtt volt még egy párna a balkar feltámasztására. Középen volt a díszhely rendesen karosszékkel s a többi helyek is szigorú rangsorozat szerint osztattak be. Az ebédlő teremnek teteje rendesen nyitott volt s a lakoma végével onnan ülatos virágokat, koszorúkat és apróbb ajándékokat szórtak le a vendégek számára. Ezek között, mint képünkön is látható, nők is fordultak elő, habár a régibb időkben, épen úgy, mint a görögöknél, a nők, még a háziasszony is, ki voltak zárva a társaságból. Gyermekeket itt képünkön nem láthatunk, bár rendesen ősi szokás szerint ők is jelenvoltak a lakomáknál, csakhogy külön, kis asztalok mellett ültek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 46. sz. november 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1761x1304 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet