D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_676_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Aranyország főváros
B e s o r o l á s i   c í m : Aranyország főváros
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 37. sz. szeptember 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Verespatak
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hegyek fukarok a tulajdonukkal, s az ember már kivette a maga nagyobb részét innen. Az Abrudbányát környező hegyek keresztül-kasul fúrvák tárnákkal s keresztmetszetük egy óriási hangyaboly képét nyújtaná. Ámde arany nem mutatkozik. Százakra megy az abbahagyott bányák száma e hegyekben, melyek messziről tekintve, omladozó bányaüregeikkel, egy átlyuk-gatott czéltábla képét nyújtják. Az arany ma Verespatakra menekült, s ott űzik ma az abrudbányaiak is nagyrészt a bányászatot, melynek varázserejétől megszabadulni akkor sem tudnak, mikor az ő földjük hálátlanul viseli már magát. De im még Abrudbányán vagyunk. Oly szerencsések vagyunk, hogy úgyszólván nemzeti ünnepre érkezénk. Szász Domokos az erdélyi reformátusok püspöke jön föl, hogy felekezetének szép, új templomát fölszentelje. Nagy ünnep ez ott a fölvidéken: a magyarság ünnepe, felekezeti különbség nélkül, azon a szigeten, melyet tengeráradatként övez körül a románság minden oldalról." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 37. sz. szeptember 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A verespataki zuzdák
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1223x615 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet