D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_676_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szabó Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Szabó Károly
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1824-1890
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 36. sz. szeptember 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szabó Károly (1824-1890)
V I A F I d : 54163163
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kulturális foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordítás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szabó Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A lelkiismeretes történész visszament munkáiban a legrégibb, az egykorú forrásokhoz. Azokból merített, és semmit másodkézből, vizsgálatlan el nem fogadott volna. S tapasztalván mily kevés figyelemre méltatták korábbi történetíróink e forrásokat, részint könnyebb hozzáférhetés, részint új irói nemzedék nevelése s a közönség érdeklődésének felköltése végett, a legkiválóbbakat közülök magyar nyelvre is lefordította és közre adta. Márk krónikáján, Béla király névtelen jegyzője, Rogerius mester siralmas krónikája, Kézai Simon, Emlékiratok a m. kereszténység első századából czimü müvek e nembeli fáradozásának örökre becses emlékei. A hunok történelmére nézve is lefordította Thierry Amadénak, a nagynevű franczia történetirónak,Attila,Attila-mondák, Atti a fia és utóda, czimű hires munkáit, melyeknek becsét a hozzáadott felvilágosító jegyzetek kiváló mértékben emelik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 36. sz. szeptember 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szabadságharc elnyomása után egy ideig szülőföldjén húzódott meg 1850 elején a Teleki-levéltárat rendezte és április 25-én Geringer báró saját kérelmére az egyetemi könyvtárhoz fizetés nélküli gyakornoknak nevezte ki. Közben Toldy Teleki József grófhoz, a Hunyadiak kora rendezéséhez ajánlotta, s 1850-55-ig (a gróf haláláig) itt dolgozott s az ő közreműködésével jelent meg öt kötet, s a gróf halála után szintén ő rendezett a hátralévő anyagból még négy kötetet sajtó alá mellékesen régi magyar történeti forrástanulmányokkal és kutatásokkal is foglalkozott. 1855 szeptemberében hívták meg a nagykőrösi református gimnáziumba a görög nyelv tanárának. Itt tanítottak akkor Arany János, Salamon, Szilágyi Sándor s ezeknek társasága történeti irányú irodalmi működésére még inkább buzdítólag hatott.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabó Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 937x1321 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet