D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A spanyol király betegsége
B e s o r o l á s i   c í m : Spanyol király betegsége
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : király
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főhercegnő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Alfonz (Spanyolország: király), XIII. (1886-1941)
V I A F I d : 120694546
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Krisztina (Spanyolország: királyné) (1858-1929)
V I A F I d : 67273845
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XIII. Alfonzo spanyol király és anyja, Krisztina uralkodó királynővel (1890)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Fejedelmi családok bánatai és aggodalmai a dolog természete szerint nagyobb körökben keltenek részvétet, mint egyes szegény embereké, kik félreeső kunyhókban laknak, mert hiszen a magas állás még kisebb részletében is szembeötlővé lesz: mindamellett csak a kivételek közé sorolhatjuk az oly eseményeket, melyek a fejedelmi családok hazáján kivül is, vagy a mint mondani szokták, az egész világon részvéttel találkoznak. De azért az ily kivételek sem ritkák. Élénk emlékezetünkben van még mindnyájunknak a bölcsnek nevezett III. Frigyes német császár hosszú haldoklása gyógyíthatatlan torokbajával, mely sajnos betegség részletei nemcsak a németeket, de valóban a müveit világ minden részében lakó újságolvasót kiválóan érdekelték s mindenütt osztatlan részvétet keltettek. Dyen részvét nyilatkozott most a spanyol király betegsége iránt, ki szintén napokon át küzdött a halállal s olyan korban, mely önmagában is rokonszenvre méltókká teszi az embereket, mert gyámoltalanok." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XIII. Alfonzo spanyol király és anyja, Mária Krisztina regens királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 678x736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet