D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A világosi kastély gyásza
B e s o r o l á s i   c í m : Világosi kastély gyásza
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Markó
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : id.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1793-1860
V I A F I d : 25414724
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bohus-Szőgyény Antónia (1803-1890)
V I A F I d : 121422975
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jótékonyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bohus-Szőgyény Antónia menyasszony korában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bohus Szögyény Antónia életrajzát múlt heti számunkban közöltük, s Borsosnak a hatvanas évekből származó fényképe után egy széptehetségü fiatal művésznő, Hirsch Nelli k. a. rajzolt hozzá jól talált arczképet. A jótékony úrnőt e kép élete delén mutatja be. Ugy hiszszük, érdekelni fogja olvasóinkat, ha Bohusnét mint fiatal szép asszonyt és mint tiszteletreméltó agg matrónát is láthatják. Az előbbi képet id. Markó Károly, hírneves művész hazánkfia elefántcsontra festett remek miniature-je után rajzoltattuk, mely a Bohus-család kegyelettel őrzött világosi műkincsei közé tartozik. Utóbbi pedig Bohus László orsz. képviselő (a megboldogult legifjabb fiának) múlt évi sikerült fényképfelvétele után készült. E képen Bohusné a világosi kastély üveges pitvarán, mely a család legkedveltebb gyülekező s társalgó helye, fivére, id. Szögyény-Marich László arcz-képe alatt tolószéken ül, s szép unokája, a még félig gyermek Bohus Margit vidám csevegésében gyönyörködik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 4. sz. január 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bohus Szögyény Antónia : 1803-1890
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x919 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet