D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tájkép Appeggiből
B e s o r o l á s i   c í m : Tájkép Appeggiből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Id. Markó Károly
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Markó
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : id.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1793-1860
V I A F I d : 25414724
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Szunyoghy
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
V I A F I d : 34774274
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1991
S o r o z a t : 1991. Id. Markó Károly
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Markó Károly, id. (1793-1860)
V I A F I d : 25414724
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1991-1993
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1991. ID. MARKÓ KÁROLY
Markó K. (1791-1860) születésének 200. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Szunyoghy András
Á 1991. jún. 17.-1993. dec. 31.
P 361 400 fog. 3 000
4095 4148 12 Ft "Tájkép Appeggiből" 150,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Id. Markó Károly magyar festő. Mérnöknek készült eredetileg, de már gyermekkorában atyjától tanult rajzolni, aki Lőcse város mérnöke volt. 1818 után Pesten, majd 1822-től Bécsben folytatta otthon kezdett rajzolási és festési tanulmányait. Bécsi tanulóéveiben arcképek, szelenceminiatűrök, tájképek és porcelánfestmények készítéséből tartotta fenn magát. Fiatalkori művein elsősorban a hazai tájakat festette friss szemléletű, lendületes ábrázolással, mint Az aggteleki barlang-sorozat, A pesti orgona című képein. Korai korszakának fő műve 1830 körül készült, címe Visegrád. 1832-ben Olaszországban telepedett le, 1838-ig Rómában dolgozott, ahol többek között 5 képet festett Bertel Thorvaldsen dán szobrász számára. Akkortájt készültek Róma látképe, Asszonyok a kútnál, Szüret, Részlet a római Campagnából Cereites mellett, Tájkép Tivoli mellett szüretelő jelenettel stb. című képei. 1838- tól Pisában élt, ottani tartózkodásának egyik jellemző alkotása az Olaszhoni tájkép aratóival. Bibliai alakjai görög-római hősökre emlékeztetnek, pl .Krisztus megkeresztelése a Jordánban című képén. 1843-ban szembetegségének gyógykezeltetése miatt - Firenzébe költözött, ahol az Akadémia tiszteletbeli tanára lett. Ott festette többek között a Naplemente című képét. 1847-től a Firenze melletti Villa Appeggiben élt. Bár élete nagy részét külföldön töltötte, a hazai művészeti élettel rendszeresen kapcsolatban volt. Korai, itthon készült alkotásai a valóság friss szemléletű, lendületes ábrázolásai. Olaszországi műveinek nagy részét az úgynevezett háromsíkú kompozíciós módszerrel készítette. A sötét előtér hangsúlyt ad a megvilágított közép-térnek, ahova mitológiai vagy olasz népi jeleneteket helyezett tipikusan olasz tájakba, és a kék távlatba vesző háttér alkotja a harmadik síkot. Ezeken a tájképeken is általában konkrét természeti részleteket ábrázolt. A magyar tájképfestészet(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Id. Markó Károly: Diana vadászata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1432x841 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn