D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_866_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mézes hetek
B e s o r o l á s i   c í m : Mézes hetek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A képzőművészeti társulat mostani kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Margitay
U t ó n é v : Tihamér
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1922
V I A F I d : 96145546
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 52. sz. (1889. deczember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feleség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Margitay Tihamér (1859-1922)
V I A F I d : 96145546
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A mézes hetek. - Margitay Tihamér festménye.
A képzőművészeti társulat mostani kiállításából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mostani kiállításon "A mézes hetek" szolid és vonzó kompoziczió. Az ötlet, melyet feldolgozott, a jellemző erőt veszi igénybe, mert a kép komikuma csak a szereplőkben magokban nyilvánul, ezekből tudjuk meg, hogy mi történt. Elegáns ebédlő tárul föl. Az asztal reggelihez van terítve de már asztalbontás történt. A fiatal férj ott hagyta reggelijét és az asztalt, félre ült egy karosszékbe, s ugy tesz, mintha nagyon elmélyedne a hirlapolvasásba, és nagy szippantással eregeti a füstöt szivarjából. Az asztalnál ott maradt a fiatal nő, választékos házi öltözetben. Háttal ül felénk, s kezével és zsebkendőjével fedi el arczát. Noha nem láthatjuk arczát, az alak magán viseli egy csinos, fiatal nö kellemét. Világos, hogy a fiatal pár közt összezörrenés történt. A férj arczán látni, hogy nem valami mélységes lehet az ok, csak duzzogás - talán épen az első duzzogás - az egész. Ezt a jelenetet meglepi a mama érkezése. Talán épen ennek megjelenésére fakadt sirva a menyecske, talán épen az anyós okozza, hogy a férj oldalvást tekint a szeme szögletéből arra felé, a honnan most igazi vihar törhet elő. Az anyós erélyes és harczkész alak, a ki fenyegetőn méri tekintetével vejét. E tekintet jelentősége iránt semmi kétség, oly elszánt az. Megjelenésében pedig teljes a komikum. Először a helyzet maga adja meg ezt másodszor az erős karakterű női személy, utolsó divat szerinti magas és szalagos kalapjában, komor prémes felöltőjében, fenyegető magatartásában. A negyedik alak a szobalány, a ki a teás kannával siet ki, de még egyszer visszatekint a jelenetre, nevető arczczal, mely mintegy mondani látszik: "Lesz most mindjárt valami." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihari Sándor: Mézeshetek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margitay Tihamér: Margitay Tihamér. A kosár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1633x1072 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna