D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_866_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Boissy D'Anglas kalapot emel Feraud levágott feje előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Boissy D'Anglas kalapot emel Feraud levágott feje előtt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 52. sz. (1889. deczember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Boissy d'Anglas, François-Antoine (1756-1826)
V I A F I d : 36956606
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Féraud, Jean Bertrand (1758-1795)
V I A F I d : 48718863
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyilkosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Boissy D'Anglas kalapot emel Feraud levágott feje előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Ily fenyegető helyzetben történt, hogy az említett napon a kérvényezőknek egy nagyobbára nőkből álló csoportja vonult be a törvényhozás színhelyére, "kenyeret és az 1793-iki alkotmányt !" követelve, s elfoglalva a padokat, bántalmakkal halmozta el a konvent tagjait. Az öreges és gyönge Vernier helyett Boissy d'Anglas foglalta el az elnöki széket. Egy fiatal és bátor képviselő, Feraud, miután siker nélkül tett kísérletet a terem kiürítésére, fegyveres erőt hozott segélyül, s ennek élére állva, a fenyegetőn morajló tömegnek halálmegvetéssel állta útját, s mellét kitárva, kiáltotta oda nekik: "Öljetek meg, nem félek a haláltól, de tiszteljétek a törvény szentélyét!" Szavai elhangzottak a feldühödt csorda kiáltásai közt s őt magát elgázolva, testén át léptek a terembe, hol kiűzték padjaikról a képviselőket, egyre "Kenyeret és az 1793-iki alkotmányt!" kiáltozva. Egy aszszony nyelve megtévedve 1789-diki alkotmányt mondott, mit hallva, kevés hija, hogy fel nem konczolták mint royalistát.
Az elkeseredett csőcselék még nem szűnt meg zajongani, s miután egy ifjút, Mailly képviselő fiát, golyóval földre terítettek, az elnök körül csoportosultak fenyegetőzve. Ekkor Feraud feltápászkodva a földről, félholtan az elnöki emelvényhez sietett, hogy testével védje az elnököt de egy felkelő czélzott s Feraud holtan rogyott a tribün lábához. Dühös asszonyi fúriák támadtak rá egy pillanat alatt s késeiket holttestébe döfték. Azután hulláját meghurczolták a teremben, fejét pedig levágva, egy ember lándzsára tűzte s ugy hozta be a terembe. Boissy d'Anglas, ki mindez ideig nem mozdult székéről, látva meggyilkolt kollegája véres fejét, felemelkedett helyéből s kalapját megemelve üdvözölte mély tisztelettel az áldozat megcsonkított tetemeit. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jakobinus
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Robespierre a közjólléti bizottság asztalán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 937x1408 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna