D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_866_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Veszprémmegye ünnepe
B e s o r o l á s i   c í m : Veszprémmegye ünnepe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Deák és Széchenyi arczképének leleplezése a megyeház dísztermében
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Kimnach
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1906
V I A F I d : 121441234
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 51. sz. (1889. deczember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889. december 1.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Veszprémmegye ünnepe
Deák és Széchenyi arczképének leleplezése a megyeház dísztermében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Még 1835-ban történt, hogy Zsoldos Ignácz, a vármegye akkori főjegyzője, a vármegye márczius havi közgyűlésén, méltatva gróf Széchenyi István halhatatlan érdemeit, ezen szavakkal végezte beszédét: "Szeretném, ha minden megyének termében gróf Széchenyi Istvánnak dicső képe függne, hadd tanítana az meg minden látót arra, hogy az a nagy hazafi, ki a haza oltárán tettekkel áldozik."
Azt az óhajt, melyet az akkori közgyűlés helyesléssel üdvözölt, több, mint félszázad után, a vármegye jelenlegi törvényhatósági bizottsága valósította meg, elhatározván egyszersmind azt is, hogy a vármegye egykori táblabirájának, a haza bölcsének, Deák Ferencznek arczképét is lefesteti a diszterem számára.
A két nagy hazafi arczképe Vastagh György jeles festőművészünk ecsetje alól került ki, s ünnepélyes leleplezésök ez évi deczember hó 1-én fényes ünnepséggel ment végbe, méltó kifejezéséül a vármegye kegyeletes érzelmeinek.
A megyeház díszterme, melynek falait Ö Felségeik életnagyságú képei díszítik, fényes, impozáns a nagy csillár, vert vasból, Jungfer Gyula budapesti műlakatos remek munkája.
Itt folyt le a leleplezési ünnepség, melyen a tisztikar s a bizottság számos tagja díszmagyar öltözetben jelent meg, s melyen a megyei és városi előkelőség növilága is nagy számban volt képviselve. A terem zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák Ferencz
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Széchenyi István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1643x1295 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna