D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fife Lord és menyasszony, Luiza herczegnő, az angol királynő unokája
B e s o r o l á s i   c í m : Fife Lord és menyasszony, Luiza herczegnő, az angol királynő unokája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 32. sz. (1889. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lujza (Nagy-Britannia: királyi hercegnő) (1867-1931)
V I A F I d : 63844481
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Duff, Alexander (Fife: király) (1849-1913)
V I A F I d : 8710014
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fife Lord és menyasszony, Luiza herczegnő, az angol királynő unokája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lujza Viktória Alexandra Dagmar herczegnő 1867 febr. 20-án született harmadik gyermeke a walesi herczegi párnak s többi húgaival együtt a legszerényebb viszonyok között nőtt fel, ugy hogy mint mondják, mindeddig a három nővérnek nem is volt külön, hanem csak egy közös hálószobája s az is a legegyszerűbben bútorozva. Máskülönben is egészen visszavonult életet folytattak gyermek- és tanuló-szobáik falai közt, hová egész felserdült korukig kárhoztatta az angol puritán nevelés.
Vőlegénye skóthoni a a Macduffok ősrégi családjából származik. Fife lord évek óta a legkeresettebb britt vőlegényjelölt volt és hideg tartózkodásával sok számító anyát és még több számítóbb leányt ejtett kétségbe.
Fife lord, ki csak nyolcz évvel ifjabb, mint az 1841-ben született walesi herczeg, évek óta a trónörökös legbensőbb barátai közé tartozik és a legkedveltebb személyek egyike ugy ennek házában, mint az udvarban. : Anyja a királynő legjobb barátnőinek egyike volt és Fife lord gyermekkora óta szoros érintkezésben állott a királyi családdal.
1874-ben Fife lord föllépett jelöltnek a parlamenti választásokban, a legszélsőbb liberálisokhoz csapott és ellenjelöltjének, egy őstory-nak legyőzése után egy és konzervativ kerületben azonnal oly radikális reformtervvel lépett föl, hogy a landlord-párt nyíltan szakított vele. Ő volt az első, a ki a skót ügyek számára külön minisztert követelt é a mely követelést csak tizenkét évi harcz után teljesítették. Egészben véve azonban Fife lord nem játszott oly politikai szerepet, mint a milyet vártak tőle. Az 1880-iki Gladstone-miniszteriumban külügyi al-államtitkár volt és 1882-ben külön küldetéssel a szász udvarba ment, hogy megvigye a királynak a térdszalagrendet s itt megnyerte a király kegyét, ki öt az emészti házi-renddel dekorálta.
Lord Fife 1879-ben örökölte atyja birtokát és azonnal valósította uradalmaiban a földbérletkérdésben általa javasolt reformokat. Leszállította a bérletösszeget, biztosította a bérlők jogait és csakhamar a skót felföld legkedveltebb lordjává lett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. augusztus 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királynő jubileuma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1020x1465 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna