D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Torda város és környéke
B e s o r o l á s i   c í m : Torda város és környéke
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az ó-tordai református templom
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 24. sz. (1889. június 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Torda
G e o N a m e s I d : 784991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Torda város és környéke
Az ó-tordai református templom.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Még a kastélynál is előbb épült Orbán Balázs nézete szerint a harmadik nevezetes ódon építménye Tordának, a ref. templom, mely amannak úgyszólván magvát képezte, mint a hogy egyáltalában a hajdankorban az erődök rendesen templom körül épültek, vagy pedig a meglevőkben később templomot emeltek, hogy igy a védelem feladatát az erős Isten oltalma alá is helyezzék. E templom eredetét sem lehet egész biztonsággal meghatározni. Némelyek szerint a katholikus korban Szent-Márton templomának hivatott, mások szerint, s ezt az egyház jegyzőkönyvei is tanúsítják, a Keresztesek-temploma feküdt itt. Tény az, hogy a reformáczió után az apáczák és szerzetesek elűzetvén, a templom előbb a lutheránusok, majd a reformátusok kezébe ment át.
Képünkön jól kivehető az a diszes portaié, mely a legszebb műalkotások közé tartozik s a tordai ref. templomnak is fő nevezetessége. "E kapuzat - irja Orbán Balázs - egész testévei kirúg a templom homlokzatfalából, nyilasa i eredetileg csúcsíves volt,de azt is átvezették a megkicsinyítés műveletein, tetejét befalazván, egyenes záródásuvá alakították át, de megmaradott igazi épségében tágnyilatu béllelete, melynek kiválóan szép tagozata kirívólag tűnik ki a rákent vastag mészrétegek burka alól. E kapubéllés ötsorosán van igen szép árnyhatással tagozva, hat nagyon tág nyilatu horony közé három testes henger és két körte-tag van befoglalva, melyek a felső csúcsmüves záródásnál is folytatva vannak s az alsó tagozattól fejezetszerü kidudorodással vannak elkülönítve, mely kidudorodás szépen idomított növénydisz-fonadékával ékeskedik". A templom építési idejét szerzőnk a góthika kezdetére, vagyis a Zsigmond uralkodását megelőző korszakra teszi. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. június 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Torda város és környéke : Torda főpiacza a nagy templommal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Torda város és környéke : Az egykori B. Wesselényi-kuria, B. Jósika Miklós szülőháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1039x918 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna