D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos kertészeti egylet virágkiállítása a Nagy iparcsarnokban
B e s o r o l á s i   c í m : Országos kertészeti egylet virágkiállítása a Nagy iparcsarnokban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 19. sz. (1889. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Kertészkedés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megnyitó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virágkertészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Műcsarnok (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csáky László (1820-1891)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
V I A F I d : 88887090
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : László (Ausztria: főherceg) (1875-1895)
V I A F I d : 60973957
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Holdházy János (1840-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tisza Lajos (1832-1898)
V I A F I d : 121118313
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889. április 27.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos kertészeti egylet virágkiállítása a Nagy iparcsarnokban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez alkalommal a helyszínén fölvett vázlat nyomán készült képben is bemutatjuk azt a jelenetet, melynek maradandó emlékűvé tételéhez erőnkhöz képest mi is hozzájárulni igyekezünk, mert ez lesz az a mozzanat, a melytől az ifjú főherczeg ezentúli nyilvános pályájának kezdetét számítanunk kellend.
A főherczeg testvéröcscse, László főherczeg, továbbá báró Nyáry Adolf udvarmester és nevelője, Holdházy apát kíséretében délelőtt 11 órakor jelent meg a városligeti kiállítási iparcsarnok bejárata előtt, hol a közönség kitörő lelkesedéssel üdvözölte az ifjú magyar főherczegeket s az orsz. kertészeti egyesület elnöksége, választmánya, a kiállítási biráló bizottság, s a kisdedóvó egyesület hölgybizottsága, a polgári és katonai hatóságok képviselői fogadták. Gróf Csáky László, a kertészeti egyesület elnöke átnyújtotta a főherczegnek a kiállítási katalógus díszpéldányát, bemutatta a hivatalos szereplőket s fölkérte a főherczeget a kiállítás megnyitására, mire az elfogulatlanul, csengő, bátor hangon mondta el az általunk már szó szerinti szövegében közlött megnyitó beszédet, melyre újra lelkes éljenzés hangzott föl.
Képünk főrésze ezt a jelenetet ábrázolja, Csáky gróf elnök, József és László főherczegek, Holdházy apát, Tisza Lajos gróf s mások alakjainak feltüntetésével. A kép többi része magából a kiállításból mutat föl egyes részleteket, nevezetesen Szelnár József és Mauthner Ödön kiállításaiból, melyek József főherczeg, Emich Gusztáv, Ocker Ferencz, Mühle Vilmos, Saxlehner András, Reichsthaler János, Harkányi Frigyes, gróf Zichy Ferencz, a gyermekmentő-egyesület istvántelki kertészetének s másoknak, összesen 42 kiállítónak gyűjteményei sorában valóban gyönyörködtető látványt kínáltak a szemnek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Csáky László gróf
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherceg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : József főherczeg családja körében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1652x1176 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna