D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_280_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tirard Péter, franczia miniszterelnök
B e s o r o l á s i   c í m : Tirard Péter, franczia miniszterelnök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 13. sz. (1889. márczius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tirard, Pierre (1827-1893)
V I A F I d : 142670133
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tirard Péter, franczia miniszterelnök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tirard Péter Emánuel, a miniszterelnök, 1827-ben Genfben született, mint egy Isére-megyei franczia család sarjadéka. Tizenkilencz éves korában jutott Parisba, hol a hajóépítési hivatalban talált alkalmazást. 1851-ben lemondott itteni állásáról s egy nagy ötvös-üzletet alapított, melyet ügyességével fölötte jövedelmezővé tudott tenni. 1869-ben, mint hü republikánus, erélyesen küzdött Parisban Oliviernek, III. Napóleon miniszterelnökének képviselővé választatása ellen. Az 1870 szeptember 4-én alakult első köztársasági kormány a párisi második kerület mairejének nevezte ki, mely állásában igen népszerű lett, ugy, hogy 1871-ben képviselőnek választották. Mint ilyen, a Bordeauxban ülésező törvényhozásban a hires májusi ülésen a békeföltételek ellen s a császárság megszüntetése mellett szavazott. A commune ideje alatt, mint maire, rendkívüli erélyt fejtett ki a központi bizottság diktatúrája ellen s általában Paris ostromának egész ideje alatt kiváló szerepet játszott. A törvényhozó kamarában mindig szabadelvű irányban érvényesíté szavazatát s különösen az ) ipar tárgyában kifejlett vitákban volt jelentékeny j része, mely téren mint szakértőt szívesen hallgatták. 1872-ben Aubert-tel, a "Gaulois" czimü lap szerkesztőjével párbaja volt, mely alkalommal megsebesült. 1876-ban Hauszmann báró, bonapartista jelölt ellen, a ki Napóleon alatt Paris polgármestere volt, képviselővé választották, a mikor is a Vatikán melletti franczia nagyköveti állás megszüntetésére szavazott s mint a a pénzügyi bizottság tagja a szépmüvészetek költségvetésének kidolgozásával bízatott meg. Ö is aláírta a Mac Mahon elnöki üzenete elleni tiltakozást s a Broglie-kabinet ellen szavazott. Utóbb szenátor lett. Duclerc kabinetjében pénzügyminiszter, a Freycinet-ében (1882-ben) kereskedelmi miniszter volt, 1887 deczember havától kezdve pedig 1888 áprilisig a minisztertanács elnöke és pénzügyminiszter. Mint pénzügyi iró is nevezetessé tette magát az arany és ezüst értékczimleteknek az ötvösség és ékszerészet fejlődéseié való befolyásáról irott munkájával. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Freycinet Lajos Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 875x1033 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna