D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Ó-Budai-Aquincumi újabb ásatások
B e s o r o l á s i   c í m : Ó-Budai-Aquincumi újabb ásatások
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A mult nyáron felásott házcsoportok
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Weinwurm Antal fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 10. sz. (1889. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészeti feltárás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakótelep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Aquincum
G e o N a m e s I d : 9457234
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Óbuda
G e o N a m e s I d : 3047211
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Ó-Budai-Aquincumi újabb ásatások. - A mult nyáron felásott házcsoportok.
Weinwurm Antal fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Midőn a rómaiak a Kr. u. első század folyamán hazánk dunántúli részét is birodalmukhoz csatolták, a Dunát választották határul, mely megvédje a Duna és Tisza között lakó barbárok betörései ellen. E védelmi vonal egyik kiváló pontja volt Aquincum. Itt volt Alsó-Pannonia parancsnokának székhelye, itt állomásozott a II. segédlegio (legio H. adi.) a hozzátartozó segédcsapatokkal.
A telep kiindulópontjául a katonaság számára épült tábor (castrum stativum) szolgált, mely stratégiai szempontból az e czélra legalkalmasabb helyre, t. i. O-Buda fölött, a vörösvári völgytől keletre eső síkságra helyeztetett.
Minden tábor környékén rövid idő alatt kisebb terjedelmű város alakult, s mintegy a római élet és czivilizáczió gyupontjává lett az őslakókat magába foglaló községekre nézve.
így volt ez azon kelta teleppel is, melyet a rómaiak minden valószínűség szerint a mai O-Buda területén találtak. A tábor környékén támadt katonaváros, melyet a római köznyelv canabak-nak mondott, egyideig egészen független volt ezen ősteleptől, mig végre Septimius Severus császár a III. század végén az utóbbit colonia rangra emelte s a kettőt várfal segélyével egygyékapcsolta. Területileg azonban a két rész sohasem olvadt teljesen össze: kezdettől végig temetők választották szét, melyeknek egy részét a múlt év nyarán a szentendrei vasútépítése alkalmával az ó-budai állomás környékén fedték fel.
Az ásatások 1879-ben O-Budától északra, az u. n. Krempel malom táján, tehát a katonaváros (canabae) területén indultak meg. Nem sok idő telt el s Torma Károly tanai-, ki azok vezetésével volt meghízva, a Csigadomb helyén Aquincum legnagyobb középületére akadt. Ezrével tódult naponként ki a közönség, hogy gyönyörködhessék az amphitheatrum hatalmas maradványaiban. Két év múlva Hampe József, a nemzeti múzeum régiségtári őre, Aquincum egy második hatalmas középületének romjait tárta fel: a szentendrei országút keleti oldalán elterülő fürdőtelepet, mely aligha nem Aquincum enemü középületeinek legnagyobbika. A további ásatások folyamán, melyeket Torma Károly tanár vezetett, odább keletnek egy második fürdő került napfényre, az előbb említett fürdővel kapcsolatban pedig több utcza, a nyilvános gyakorlóhely (palaestra), s a piacz (fórum) a boltok egész sorával borult ki a földből.
Midőn 1887-ben újra folytatták az ásatásokat. Torma Károly tanár a katonaváros épületeinek további kutatását tűzte ki czélul. S ez alkalommal mintegy 300 lépésre az országúttól a Duna felé egy harmadik közfürdőre, nemkülönben egy nagyobbszabásu lakház romjaira bukkantak.
A mellékelt képen bemutatott romok egy második, a múlt évben felásott lakótelep maradványait mutatják. Délfelől keskeny utcza határolja, a mely alatt az utcza vizének s egyéb folyadékoknak levezetésére szolgáló csatorna vonul a Duna felé. Az egyes helyiségek kicsisége, valamint az egész építkezés gyarlósága arra látszik mutatni, hogy lakói a canabák szegényebb osztályához tartoztak. A katonaváros többi magánépítményei aligha különböztek sokban tőle. Magából a felépítményből vajmi kevés maradt fenn. Helyükön találjuk azonban még rendesen a mészköböl faragott küszöbköveket. Hasonlóképen a padlózat is a legtöbb helyütt épen maradt. A rómaiak nem ismerték a deszkaburkolatot. Legközönségesebben ugy állították elő, hogy a keményre döngölt talajt téglátörmelékkel kevert mészréteggel vonták be. Szobáink mind igy vannak burkolva a mozaikpadozatnak sehol nem leltük nyomát. Egyébként e lakóház legérdekesebb részét a képünkön előtérben levő helyiségek képezik. Ugy látszik, hogy zordabb időjárás esetén ezekben tartózkodott a ház népe ezek szolgáltak hálószobákul (dormitoria). Padlózatuk ugyanis a légfűtésre nézve egészen azt a berendezést mutatja, melylyel már a fürdőknél találkoztunk. A padlózatot egykoron tartó oszlopok közül néhány, miként képünk is mutatja, még eredeti helyén állva találtatott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aquincum térkép
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az aquincumi canabák helyén kiásott közfürdő : Dörre Tivadar rajza után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1728x1225 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna