D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Holub Emil dél-afrikai utazásaiból
B e s o r o l á s i   c í m : Holub Emil dél-afrikai utazásaiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pihenő egy dél-afrikai fensikon tett ut közben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 9. sz. (1889. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Holub, Emil (1847-1902)
V I A F I d : 27367745
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felfedező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Afrika-kutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : afrikai természeti táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táborozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
G e o N a m e s I d : 953987
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dél-Afrika fennsíkjai
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Holub Emil dél-afrikai utazásaiból
Pihenő egy dél-afrikai fensikon tett ut közben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Holub Emil, kinek arczképét a "Vasárnapi Ujság" 1887-iki évfolyamában már bemutattuk, még nem idős ember. 1847-ben született Csehországnak Holitz nevű városában s monarkhiánkban, a magyar gróf Teleki Samut kivéve, ő az egyetlen, kit az afrikai fölfedezők díszes sorában említhetünk.
Eredetileg orvosnak készült. De alighogy kezéhez kapta a diplomát, a természetrajz iránti hajlamától sarkalva s az Afrikában utazók csodás fölfedezései által is vonzatva, már 1872 nyarán a Fokföldre utazott, azzal az elhatározással, hogy onnan tanulmányutakat tegyen a világrész ismeretlen tájaira.
A Fokföld legnagyobb kikötőjében. Port Elisabethben szállott partra s innen indult éjszak felé a Jakobdaalon keresztül a délafrikai fennsíkra. Átkutatta a Vaal folyó gyémántkerületeit s letelepedett Dutvitspanban, hol mint gyakorló orvosnak bő alkalma nyilt megismerkednie a gyarmati és bennszülött lakosság körülményeivel, behatolnia családi életük körébe is és közelről vehetni szemügyre különösen az afrikai fejedelmek házi életét.
Hosszabban időzött itt s megszerezve a nagyobb utazáshoz szükséges tájékozást ós eszközöket, tovább folytatta útját éjszak felé, keresztül utazott a becsuana-országok déli s a Vaal folyón túli transvaali tartományok délnyugati részein, behatolt a Kalabari vidék pusztáiba, melyeket addig kietlen sivatagoknak tartottak, holott buja fűtenger borítja s vadakban föltűnően gazdag.
Megpihenve a Gyémánt-vidéken, átkutatta a Transvaali államokat, felhatolt Sosongig s 1875 tavaszán nagyobb útra indult, föl akarván kutatni a Zambezi folyó forrásait. Sosongtól tehát éjszak felé vonult, egy még alig ismeretes vidékre, innen a földrajzi tekintetben fölötte érdekes tómedenczék területére, hol a mérges csipésü csecselégyek rajai lehetetlenné tették az igavonó állatokkal való utazást. Mindazonáltal elérte a Zambezi folyónak festői szépségű Viktória zuhatagait, átkelt a folyam túlsó partjára s bejárta Marutsze-Mambura kettős királyságát s megismerkedett annak kegyetlen uralkodójával, Szepopo királylyal, kinek népe a többi afrikai bennszülöttekhez mérve a műveltségnek meglepő magas fokán áll s erkölcsei, viselete, szokásai tekintetében jóval felülmúlja Dél-Afrika többi népeit.
További útjában, a Mucsila-Amyiga zátonyoknál erős lázba esett a merész utazó. A ben-szülöttek elrabolták élelmi és gyógyszereit s Holub kénytelen volt abba hagyni útja folytatását s keresztül vergődni a tengerig, honnan visszatért hazájába. ...(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tájkép Fokváros környékéről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1244x822 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna