D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_07_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lajos Viktor főherczeg, Király Ő Felsége ifjabb testvéröcscse
B e s o r o l á s i   c í m : Lajos Viktor főherczeg, Király Ő Felsége ifjabb testvéröcscse
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Adéle fényképei után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 7. sz. (1889. február 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ludwig Viktor, Erzherzog von Österreich (1842-1919)
V I A F I d : 23944114
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lajos Viktor főherczeg, Király Ő Felsége ifjabb testvéröcscse
Adéle fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az idáig elősoroltakból áll 0 Felsége idősb öcscsének, Károly Lajos föherczegnek családja. Leszármazói közül a férfitagok azon sorrendben következnének a trónöröklésben, mint itt előadtuk, vagy is első sorban a király testvéröcscse, Károly Lajos föherczeg után elsőszülött fia, Ferencz Ferdinánd föherczeg, ez után - ha nem lenne fiörököse - Ottó föherczeg ez után ennek fia, a ma még csecsemő Károly Ferencz József föherczeg, ez után a harmadik fitestvér, Ferdinánd Károly Lajos föherczeg.
Csak az esetre, ha mindezek fiörökös nélkül halnának el, vagy lemondanának, háramlanék a trón király ő felségének második öcscsére, LAJOS VIKTOR József Antal föherczegre, a ki 1842 május 15-én született s 1860 óta a 65. gyalogezred tulajdonosa s a hadseregben 1884 óta altábornagyi rangot foglal el. A koronázás idején mint fiatal tiszt kitűnő tánczosnak mutatta be magát a budai várpalotában tartott udvari bálon. Különben rendesen Bécsben lakik, a hol 1865-ben olasz renaissance-stylben díszes palotát építtetett. Ő is mint testvérbátyja, inkább a közigazgatási, mint a szorosan vett katonai pályára készült, s két éven át a salzburgi helytartóságnál a közigazgatás tanulmányozásával foglalkozott. Még ekkorig nőtlen s valószínűleg az is marad. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. február 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Lajos Viktor József Antal főherceg (Erzherzog Ludwig Viktor Joseph Anton von Österreich), más formában Lajos Győző, elterjedt gúnynevén "Luziwuzi" (Bécs, 1842. május 15. - Klessheim, 1919. január 18.) osztrák főherceg, I. Ferenc József császár és király legifjabb öccse.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferenc József, Magyarország királya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hirsch Nelli: Károly Lajos főherczeg, Király Ő Felsége testvéröcscse : Adéle fényképei után rajzolta Hirsch Nelli
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 662x886 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna