D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Panama-csatorna ásatása
B e s o r o l á s i   c í m : Panama-csatorna ásatása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Culebra-hegység átmetszése nyugat felől Panama irányában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 1. sz. (1889. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Vízépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízcsatorna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lesseps, Ferdinand de (1805-1894)
V I A F I d : 4952685
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Panama-csatorna
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Panama
G e o N a m e s I d : 3703430
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Panama-csatorna ásatása
A Culebra-hegység átmetszése nyugat felől Panama irányában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A csatornának az Atlanti óczeán felöl nyiló bejáratát Colon mellett ideiglenes kikötővé alakítottak át az építőszerek elhelyezése végett. Itt már egy kis város is alakult Kolumbus Kristóf névvel. A csatorna az után, keresztülhaladva a Mindi mocsáron, Gatunnál a Chagres völgyébe lép, s ennek mentében halad egész San Pablóig, a hol a folyót (jelenlegi medre s nem a térképen jelölt változás szerint) s a vasutat átmetszi. A Chagres régi medre ezentúl a csatonának hol a jobb, hol a baloldalán kanyarog. Matakhinnál a csatorna az Obispo folyó völgyébe megy át. A csatorna medrének készítése itt még 180 lóerejü kotrógépek segítségével történik, mely gépek minden 24 órában 3000 köbméter földet vájnak ki. melyeket külön vasúti vonatokkal szállítanak el. A Tabemiila résznél az Osgood gőzös visz el 300-360 köbmétert tíz óra alatt. Buhio Soldadonál egy 65 méter magas dombot dinamittal romboltak szét. San Pablotól nem messze, Gamboa mellett a Chagres folyó felesleges vize számára nagyvíztartót készítettek.
A legélénkebben folyik a munka a Culebra-hegység mellett. Itt 1800 méter hosszúságú utat kellett a hegységbe vájni, átlag 140 méter mélységre s 200-300 méter szélességire. A munkánál különös szerkezetű mélyítő gépeket alkalmaznak s az egészet egy angol-hollandi czég végzi, mely arra kötelezte magát, hogy két év : alatt három millió köbméter földet távolít el, köbméterét 1*76 kolumbiai dollárért (mintegy 4 forint). A csatorna kotrását Hulme, Slaven és társa czég végzi, egy köbmétert másfél frankért. Csodálatos nézni, mily könnyűséggel végzik ezek a hatalmas. 7 emeletes házak magasságához hasonló gépek a földmetszést. Minden két-három órában 16 lábnyit haladnak előre, egy gép 4000 munkás dolgát végzi el s minden huszonnégy órában 15,000 tonna földet lehet általuk eltávolítani. A gépek mellett körülbelül 12,000 ember dolgozik, nagyobbrészt nyugotindiai négerek és mulatok. A munka helyszínének közelében állomások vannak a dombtetőkön, külön lakóházak a mérnököknek, raktárak és konyhák a feketék számára. Egy-egy munkás-lakban 30-50 ember tartózkodik. Minden állomásnak külön kórháza van negyven ágygyal, távíró-hivatala s műhelye és az egyes telepekkel a bennszülöttek falvai is össze vannak kötve, mert az élelmi szereket ezek szolgáltatják.
Ma még aránylag kevés földet távolítottak el a Culebra-hegységből, mivel igen sok idő telt az előleges munkálatokkal, minők az utak készítései, a folyók uj medrekbe terelése s a szükséges anyagok összeszerzése voltak. Mind a mellett már öt kilométernyire mind a két nagy tengertől csaknem teljesen készen van a csatorna s ha Lesseps tervét elfogadják, ki a térképünkön megjelölt helyeken egyelőre 7 zsilipet szándékozik felállítani s csak azután, ha a csatorna jövedelme azt megengedi, készíttetni el a teljesen nyílt csatornát: a Panama-csatorna ideiglenes alakjában már két év alatt elkészülhetne. A 75 kilométernyi csatorna szélessége a különböző vidékek szerint 22-40 méter lenne, mélysége pedig 9 méter. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Panama-csatorna (spanyolul: Canal de Panamá) Közép-Amerikában, Panamában található mesterséges csatorna, amely a Csendes- és Atlanti-óceánt köti össze. Hossza 77 km.
1876-ban a Szuezi-csatorna sikeres megépítésétől önbizalomtól ittas franciák nemzetközi társaságot ("La Société internationale du Canal interocéanique" - Óceánközi csatorna-társaság) hoztak létre a csatornatervek kidolgozására és kivitelezésére. Két évvel később meggyőzték a kolumbiai kormányt, hogy engedélyezze a földszoros átvágását.
A tengeri csatorna vízmélységét 9 méterben, szélességét 22 méterben határozták meg. A csatornát a világóceán szintjéig szerették volna a kőzetbe vágni, ehhez 120 000 000 m3 földet és kőzetanyagot akartak megmozgatni.
Az építés 1880. január 1-jén kezdődött. A mederépítési munkálatok 1882. január 22-én vették kezdetüket. 1885-re kiderült, hogy képtelenség a csatornát a világóceán szintjére mélyíteni, ezért a terveket megváltoztatták. Felhagytak a csatorna további mélyítésével, az új tervek szerint a csatorna két végét zsilipekkel zárták le.
Az eredetileg tervezett 120 millió dollár helyett a számla már ekkor 235 millió dollárra rúgott. A csatornaépítő társaság összeomlása hatalmas botrányt okozott Franciaországban.
Hamarosan bebizonyosodott, hogy a francia befektetők csak akkor szállhatnak ki "tisztességgel" az üzletből, ha folytatják a munkát. Megalapították a Compagnie Nouvelle du Canal de Panama-t (Új Panama-csatorna Társaság), hogy a megkezdett építkezést befejezzék. 1894-ben újraindultak a munkálatok. Áttekintették a terveket és újabb két zsiliprendszert iktattak be a csatorna vonalába.
Eközben az Egyesült Államok jelezte: saját csatornát kíván építeni Nicaragua területén keresztül. A francia csatornatársaság e hírre megrendült, hiszen az amerikai létesítmény ellehetetlenítette volna a panamai beruházást. A francia építőknek mindössze két választása maradt: vagy veszni hagyják addigi munkájukat és eladják a megkezdett beruházást, vagy pedig felépítik és befektetésük csak nagyon hosszú idő múlva térül meg. A társaság az eladás mellett döntött. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferdinand de Lesseps (teljes nevén: vicomte de Ferdinand Marie Lesseps) (Versailles, 1805. november 19. - La Chénaie, (Guilly mellett), Indre megye, 1894. december 7.) francia mérnök, diplomata. Nevét a Szuezi-csatorna, majd a Panama-csatorna építésében vállalt szerepe tette ismertté. A Szuezi-csatorna építésének megkezdésekor ő végezte az első csákányütést 1859. április 25-én Port Szaídnál. 1879-ben Párizsban összeült a Nemzetközi Földrajztudományi Társaság és itt határozták el a Panama-csatorna megépítését. A terv kivitelezését Lesseps vállalta, de vállalkozása csődbe ment - főként a várható költségek alultervezése miatt -, őt a fiával együtt első fokon elítélték, de a fellebbviteli bíróság az ítéletet megsemmisítette. A Panama-csatorna ügye azonban a megvesztegetés, és a korrupció szimbólumává vált. Innen származik a "panamázás" kifejezés. A korabeli magyar sajtóban Lesseps Ferdinánd néven szerepelt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lesseps Ferdinánd Az "Illustration"-ban megjelent legújabb rajz után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lesseps Ferdinánd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A panamai földszoros átmetszése : Képek Panama vidékéről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1686x1162 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna