D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Kelet-Indiából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Kelet-Indiából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Középületek az Esplanade-on Bombayban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 1. sz. (1889. január 6.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sétány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bombay
G e o N a m e s I d : 1275339
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kelet-India
G e o N a m e s I d : 7848010
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Kelet-Indiából
Középületek az Esplanade-on Bombayban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az európai, midőn Bombay-ban partra száll, európai épületeket lát, az angol kultúra alkotásaik, mert a tűzvész óta, mely 1803-ban majdnem az egész várost elhamvasztotta, egész uj városrész keletkezett itten. Az új városrész, mely magába foglalja a legtöbbnyire angolok által emelt középületeket, az "Esplanade"-tól (sétány) éjszakra terül el. Ide tartozik a föpiacz (the Green), melyet pompás épületek vesznek körül. Ott emelkedik a városháza, a kormányzó palotája és több más középület, mely mind kiválik a szép építkezés által. A piacz szomszédságában terül el Bombay büszkesége : az Esplanade es valóban nincs is európai város, mely ehhez hasonlót, tudna felmutatni. Az Esplanade egy angol mérföld hoszszu szabad térség, tehát 10-szer kisebb a budapesti Andrássy-utnál, de háromszor olyan széles, mint ez. Helylyel-közzel virágágyakkal, pázsittal van díszítve és hosszában széltében kifogástalan kövezettel borítva. Baloldalán foglalnak helyet a barnásszürke köböl emelt hivatalos épületek, melyek mind góth stílusban vannak építve és igy harmonikus egészet képeznek. Itt állnak a szekretariátusok, az egyetem, mely 1857-ben létesült és ma több mint 800 hallgatót számlál, itt találjuk a magas törvényszéket, a posta- eés távirdai hivatalokat. Az egymás föle épített oszlopsorok a palotáknak tetszetős külsőt kölcsönöznek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok Kelet-Indiából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok Kelet-Indiából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vázlatok Kelet-Indiából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 881x552 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna