D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0009.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Ferencz József császár és király életéből
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Ferencz József császár és király életéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ferdinánd átadja a trónt I. Ferencz Józsefnek Olmützben 1848. decz. 2-án
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 50. sz. deczember 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Magyarország: király), V. (1793-1875)
V I A F I d : 27865600
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olmütz
G e o N a m e s I d : 3069011
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1848. december 2.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Ferencz József császár és király életéből
Ferdinánd átadja a trónt I. Ferencz Józsefnek Olmützben 1848. decz. 2-án.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferencz Józsefről régen tudva volt, hogy Ferdinánd után ő lesz az uralkodó, de ennek idejéről senki sem tudott semmi biztosat. 0 maga sem. Az idegbeteg császár ugyan már a márczius 13-iki izgalmas események után kijelenté nejének, hogy vissza szeretne vonulni az uralkodás gondjaitól. De ez akkor ellenzésre talált. Az események azonban megérlelték ezt a tervet s mikor az udvar Innsbruckból Schönbrunnba, majd Olmützbe költözött, a legszűkebb családi körben már el volt határozva a dolog s novemberben a tervbe a főherczeget is beavatták, ki ettől kezdve sokat érintkezett Schwarzenberg és Stadion miniszterekkel, a kik az uralkodás titkaiba beavatták.
De a legközelebb érdekelteken kivül senki sem tudott a dologról. Ugy hogy mindenki csodálkozott, mikor 1848 deczember 2-án reggeli 8 órára az olmützi érseki palotába látta vonulni az uralkodóház összes tagjait, az egész udvari személyzetet, a minisztereket, a jelenlevő magasabb hivatalnokokat ós főtiszteket, az utóbbiak között Windischgrátz herczeget és Jellasicsot. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : V. Ferdinánd király átadja a trónt ő felsége I. Ferencz Józsefnek : Egykoru bécsi kép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1277x895 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna