D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_881_pix_Oldal_18_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : A walesi herczeg a berzenczei szarvasvadászaton
B e s o r o l á s i   c í m : Walesi herczeg a berzenczei szarvasvadászaton
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 51. sz. deczember 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvasféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nagyvad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A walesi herczeg a berzenczei szarvasvadászaton
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A berzenczei 26 ezer katasztrális holdat felölelő s kitűnően kezelt erdőségnek legnagyobb ékessége ugyanis a rendkívül nagyszámú vadállomány, melynek tenyészetét nagyban elősegíti az erdőség fekvése, árnyas rétjei, azok zamatos legelője és patakjai. Erről a tulajdonságáról meszsze az ország határain tul is nevezetesek a berzenczei pagonyok s Európa legnagyobb sportsmanjei is szerencséjüknek tartják, ha az e téren szintén nagy tekintélyben álló magyar főúr vendégszeretetét igénybe vehetik s e vadakban oly páratlanul gazdag (3000 darabra becsült állományú) területen áldozhatnak vadász-szenvedélyüknek így a berzenczei kastélynak a magyar és az osztrák arisztokraczia legelőkelőbb vadászain kivül 1885. őszén Sir Paget angol nagy-követ, Suffield lord hírneves vadásztekintély, Teasdale ezredes, Wilson s mások kíséretében az angol trónörökös, a walesi herczeg is engedett a magyar főúr meghívásának s több napot töltött nála egyenest abból a czélból, hogy a szeptember végére és október elejére rendezett nagy szarvasvadászatokon részt vehessen. A berzenczei erdők szarvasai ugyanis nem csupán nagy számúak, de ritkaszép agancsaik révén is híresek s Albert herczeget magát is meglepték az általa elejtett gyönyörű példányok." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 51. sz. deczember 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vadlúd vadászat lesből : Az apróvad vadászata" czímű műből. Sperling H. vízfestményei után készült képek / festő Heinrich Sperling
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2149x1390 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet