D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német trónörökös
B e s o r o l á s i   c í m : Német trónörökös
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 47. sz. november 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország ; Poroszország: trónörökös) (1882-1951)
V I A F I d : 22937363
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Frigyes Vilmos német trónörökös
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Midőn Angliában hire ment, hogy a porosz király fia Viktória királynő leányára vetette a szemét, sok angol főúr elfintorította az orrát ezen a mesalliance-on. Poroszország trónja, mondogaták, elég csinos ugyan, egy szép napon azonban meginoghat, összedűlhet s akkor a bájos királyi herczegnö vörösre sirt szemekkel tér majd vissza anyja házába. Mikor azonban a porosz királyi herczeg.Londonban megjelent, az arisztokrata körök megismerték: vége szakadt műiden gúnyolódásnak s a parlament vita nélkül szavazta meg a herczegnőnek élethosszig fizetendő 30 ezer font sterling évenkinti apanaget. Az esküvő még január 25-ikén végbement s az angol földön kötött boldog házasságból hat gyermek származott, u. m. Frigyes Vilmos Viktor Albert, a ki 1859. január 27-ikén született s 1881. elején nőül vévén Auguszta Viktória schleswig-holsteini herczegnőt, ezzel kötött házasságából már is három figyermeke van: Vilmos, Frigyes és Adalbert. A trónörökös többi gyermekei: Sarolta, Bernát szász-meiningeni herczeg neje Henrik kir. herczeg (sz. 1862-ben), Viktória, Zsófia, Margit kir. herczegnők. Volt még egy hetedik gyermek is, Valdemár herczeg, a kit atyja kiválóan szeretett, a kit azonban zsendülő ifjú korában, 1879-ben elragadott a halál. Frigyes Vilmos királyi herczeget esküvője napján tábornokká nevezték ki 1861-ben pedig, midőn atyja, Vilmos régens herczeg a királyi trónt elfoglalá, Poroszország trónörököse lett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 47. sz. november 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Frigyes Vilmos : A bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő metszet után. Krethlow metszete Wolf rajza után / metsző Krethlow , rajzoló Wolf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 963x1039 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet