D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493_588_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hunyadvármegyéről
B e s o r o l á s i   c í m : Hunyadvármegyéről
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Dörre
U t ó n é v : Tivadar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1932
V I A F I d : 121367936
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 32. sz. augusztus 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hunyad vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hunyad (vár)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Történelmi Társulat Hunyadmegyei kirándulásáról
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vajda-Hunyad kicsiny város, csak 2300 lakossal a Cserna és Zalasd vizek együvé szakadásánál. Annál nagyobb azonban a híre várának, történelmünk legdicsöbb kora emez élő emlékének, a legértékesebb középkori épületnek egész hazánk területén és sokkal messzebb is. Egész irodalom van felöle, főként a most elhalt dr. Arányi Lajos lelkes kezdeményezése után. Bizonyos, hogy Hunyadi János ott már várat talált, a melyet stylszerüen, tömören tovább építtetett. Folytatták az építést Mátyás király, Bethlen Gábor, Zólyomi Dávid. A véletlen, vagy barbár kéz öszszerombolta sokszor, legalább az absolutismus alatt, a mikor hivatali irodákat helyeztek belé, aztán felgyúlt vagy felgyújtatott. Az alkotmányos magyar kormány hozzá kezdett helyreállításához és a király ő felségének szánta. Elébb a pénzügyminiszterek foglalkoztak vele, a kik sokat költöttek rá, de nem nagy szerencsével. A képviselőház átadta aztán a közoktatási miniszternek s azóta meglátszik rajta Trefort Ágoston gondos és szakértő keze a felette szűk fentartási költség mellett is." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 32. sz. augusztus 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hunyad vármegye térképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2110x1487 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet