D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt8_06.jpg
C Í M 
F ő c í m : Deák Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Deák Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Deák Ferenc (1803-1876)
V I A F I d : 59138950
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sajtó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003-2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. DEÁK FERENC - BLOKK
Deák F. (1803-1876) születésének 200. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 K. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 2003. okt. 18.-2004. dec. 31.
P 100 000 fog., sorszámozva
4714 BI 285 4815 500 Ft Portré, XIX. sz-i pesti városrészlet, Magyar Tudományos Akadémia, Operaház, a Pesti Napló 1865. áprilisi száma, melyben Deák ún. húsvéti cikke jelent meg. 1200,- 1200,- (Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Deák Ferenc magyar politikus. Tanulmányait a győri jogakadémián végezte, majd ügyvédi oklevele birtokában 1823-ban Zala vármegye szolgálatába állt. 1833-tól 1836-ig bátyja - Deák Antal politikus helyett a vármegye országgyűlési követe lett, és csakhamar az ellenzék egyik vezéralakjává vált. 1841-42-ben az országgyűlés által kiküldött büntetőjogi bizottság tagjaként fontos szerepet játszott a büntető törvénykönyv tervezetének kidolgozásában. 1846-47-ben egyike volt az Ellenzéki Nyilatkozat megalkotóinak, s ő öntötte azt végleges formába. 1848. április 11. és szeptember 11. között a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere és az első népképviseleti országgyűlés tagja. 1848. december 31-én az országgyűlés Batthyány Lajossal (lásd X.6.), id. Mailáth Györggyel és Lonovits József csanádi püspökkel békekövetként küldte hg. Alfred Candidus Ferdinand Windischgratz tábornagyhoz. A vállalkozás kudarca után visszavonult kehidai birtokára. A passzív ellenállás politikájának megszemélyesítője volt. 1854-ben visszaköltözött Pestre és 1861 áprilisától a Felirati Párt vezetőjeként vett részt az országgyűlés munkájában. Az országgyűlés 1861. augusztusi feloszlatása után is az 1848-as törvényekhez való ragaszkodást ajánlotta. 1865.április 16-i húsvéti cikkében meghirdette a magyar és birodalmi érdekek összeegyeztetésének politikáját. 1866. novemberében megalakult a Felirati Párt képviselőiből a Deák Ferenc vezette Deák-párt. Az 1865-68-as országgyűlésen a Deák-párt vezetője, a kiegyezés létrehozója volt. 1867 után miniszteri tárcát nem vállalt, de továbbra is pártja első embere maradt. 1873. június 28-án mondta el politikai végrendeletét, mely a lelkiismereti szabadságnak és a jognak mély tisztelete a nemzeti egységhez való ragaszkodás mellett. Kortársai már életében a "haza bölcsé"-nek nevezték. Kitűnő államférfiúi tulajdonságokkal rendelkezett: mondanivalójának tömörsége, érettsége és erkölcsi tartalma mindenki figyelmét magára vonta. Mindig a humanitást képviselte. Halálakor az egész nemzet gyászolta. (Magy.Nl.6k.355 o., Révai Nl.5k.340 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Deák Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2349x1599 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn