D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt3_19.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gulliver
B e s o r o l á s i   c í m : Gulliver
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nemzetközi gyermekév (II.) - Mese (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Swift
U t ó n é v : Jonathan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1667-1745
V I A F I d : 14777110
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : mese
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1979
S o r o z a t : 1979. Nemzetközi gyermekév (II.) - Mese (IV.)
T e c h n i k a : mélynyomás és ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Gyermek- és ifjúsági irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mese
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi alak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mesebeli lény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1979-1980
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1979. NEMZETKÖZI GYERMEKÉV (II.) - MESE (IV.)
25-ös ívekben nyomták.
Mély- és ofszetny. 11 3/4 : 11 1/2 K. fog.
T.: Kass János
Névérték: 3,- Ft
Á 1979. dec. 29.-1980. dec. 31.
PM 409 303 fog. 10 000
3373 3401 3 Ft Gulliver 50,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jonathan Swift ír író. Tanulmányait a dublini Trinity College-ban végezte 1686-ban. Oxfordban magiszteri fokozatot szerzett 1692-ben. Befolyásos diplomata - Sir William Temple - titkára, majd 1695-ben anglikán pappá szentelték és kinevezték Kilroot vikáriusává. Az 1700-as évek elejétől számos egyházi tisztséget töltött be. Gyakran tartózkodott Londonban, ahol a társasági élet egyik kedvelt alakja volt. Munkatársa lett a whig-körök lapjának. 1710-ben, a whigek bukása után a toryk vezető politikai írója, lapjuk szerkesztője, és a kor legjelentősebb költőit tömörítő Scriblerus Club tagja lett. Ezeket az éveket örökíti meg Napló Stellához című műve, amely barátnőjéhez Esther Johnsonhoz írt leveleit tartalmazza, mely 1784-ben jelent meg. Első írásai versek és ódái kivívták William Butler Yeats (lásd V1.13.) elismerését. Kora legkiválóbb szatírikus írója volt. Első Hordómese című írásában védelmére kelt egyházának és részt vett a Maradiak és Modernek viszályában a A könyvek csatája című munkájával, melyben a klasszikus irodalom értéke mellett érvelt. Némileg belekeveredett a politikai harcokba, és pamflettjeiben ironikusan mutatta be hazája helyzetét a Prédikáció Írország sanyarú helyzetéről és a Szerény javaslat című írásaiban. Síkraszállt Írország ügye mellett, mint pl. A rőfös levelei című művében. Érzelmi aspirációiból kiindulva szatírát írt az angol társadalom és kora civilizációja ellen fő művében, a Gulliver utazásai címmel, melyben Lemuel Gaulliver hajóorvos utazásait és kalandjait beszéli el. Ez a műve az angol irodalom klasszikus századának nagy írójává avatta. (Larousse 1994.3k.661 o., Világir.KisencikI.1976.2k.372 o., MNL.16k.381 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gábor Éva [et al.]: Hófehérke és a 7 törpe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 884x1251 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn