D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt2_13.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vörös postakocsi
B e s o r o l á s i   c í m : Vörös postakocsi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Krúdy Gyula
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1978
S o r o z a t : 1978. Krúdy Gyula
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalmi motívum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Krúdy Gyula (1878-1933)
V I A F I d : 22810
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1978-1979
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1978. KRÚDY GYULA
Krúdy Gy. (1878-1933) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kass János
Á 1978. okt. 20.-1979. dec. 31.
P 3 034 000 fog. 4 800
3293 3318 3 Ft "Vörös postakocsi" 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Krúdy Gyula magyar író. 14 éves korától publikált. Nyíregyházi, szatmárnémeti és podolini tanulmányok után 1895-ben debreceni és nagyváradi újságíróskodás után 1896-ban költözött Budapestre. A Jókai-Mikszáth-hagyomány folytatójaként indult, de hamarosan rátalált saját hangjára. Első sikerét az 1914-ben A vörös postakocsi és ennek folytatásaként megjelent Őszi utazások a vörös postakocsin című regényével aratta. Egyéni prózastílusát ezeknek és a Szindbád-novelláknak az írásakor találta meg. Ekkor teremtette meg későbbi állandó hőseit, a merengő, elvágyódó Krúdy-hasonmásokat, Szindbádot és Rezeda Kázmért. Így született meg Szindbád ifjúsága, Szindbád utazásai, Francia kastély, Rezeda Kázmér szép élete. Ennek a korszakának tetőpontja a látomásos-szürreális elemekkel átszőtt Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban című befejezetlen regénye. A Tanácsköztársaság idején részt vett a Néplap szerkesztésében, s a bukás után ez miatt nehézségei voltak. Anyagi gondjai enyhítésére jelentette meg 1920-ban, az azóta is népszerű Álmoskönyvet. Az 1920-as évektől stílusa szikárabbá, tárgyilagosabbá vált, anélkül, hogy egyéni hangját feladta volna. Példa erre a Boldogult úrfikoromban és Az élet álom című művei. Számára az emberi kapcsolatokat a férfi-nő viszony jelképezi, és e viszonyon keresztül értékeli a világ jelenségeit. Sajátos színt képviselnek történelmi regényei, elsősorban trilógiája a Három király (Mohács, Festett király, Az első Habsburg). Rendkívül termékeny író volt. Több mint 60 regényt, mintegy 3.000 elbeszélést, több száz ifjúsági elbeszélést, ezernél több cikket, karcolatot és 4 színművet írt. A modem magyar próza egyik legjelentősebb újítója volt, s mindezek dacára nélkülözések között, eladósodva halt meg. (Világir.KisencikI.1976.1k.621 o., Larousse 1992.2k.572 o., MNL.llk.589 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krúdy Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x837 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn