D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt2_08.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bihari János
B e s o r o l á s i   c í m : Bihari János
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zeneszerzők (I.) - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1916-1987
V I A F I d : 121397689
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1953
S o r o z a t : 1953. Zeneszerzők (I.) - L
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hercegprímás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bihari János (1764-1827)
V I A F I d : 23234570
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1953
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1954
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1953. ZENESZERZŐK (I.) - L
50-es ívekben nyomták.
Mélyny. XII és XIII - Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Nagy Zoltán
Névérték: 30 f
Á 1953. dec. 5.-1954. dec. 5.
PM 197 765 fog. 4 500
1401 1341 30 f Bihari János (1769-1827) 60,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bihari János magyar cigányprímás és zeneszerző. 1802 körül került Pestre, ahol megalapította nagy hírű, többnyire 5 tagból álló bandáját. Zenekarával számos ünnepi, országos eseményen lépett fel. 1811-ben az országgyűlés alkalmával Pozsonyban muzsikált és Bécsben is többször megfordult, ahol előbb Ludwig van Beethoven (lásd III.26.), majd gróf Széchenyi István (lásd IV.8.) csodálta meg játékát 1814-ben. Gyakran játszott előkelőségeknek, így a Katharina Pavlovna orosz nagyhercegnő tiszteletére rendezett margitszigeti mulatságon 1815-ben, a Csepel-szigeten II. Ferenc császár (lásd III.2). és neje, Albrecht herceg, a cambridge-i herceg és több főrangú külföldi vendég előtt 1820-ban, Pozsonyban a királyné koronázásakor 1825-ben. Műsorával csaknem az egész országot bejárta. Kortársai - köztük Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel (lásd V.7.) és Liszt Ferenc (lásd X.22.) - egyöntetű elismeréssel emlékeztek meg róla. Saját művein kívül Lavotta- és Csermák-darabokat is játszott, a Rákóczi-indulót, kuruc dalokat és más népies és népdalokat. Verbunkos stílusú táncdallamainak illetve feldolgozásainak a száma kb. 80-ra tehető. Ő maga nem értett a hangjegyíráshoz, műveit tanult muzsikusok jegyezték le és látták el kísérettel. A legismertebb művei közé tartozik az úgynevezett Bercsényi-nóta, Requiem fia halálára, Hatvágás verbung, A Felséges Magyar Királyné koronázására, Bihari verbungja mikor a pénze elfogyott és a Hatodik óbester nótája. Környezetének adottságai végképpen ránehezedtek, és elfeledve, elszegényedve fejezte be hányatott, sikerekben és nyomorban változatos életét. (Falk G.:Zenei Kis L.1938.97 o., Brockhaus:Zenei L.1983.1k.197 o., MNL.3k.830 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihari János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 884x624 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn