D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt1_25.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kazinczy Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Kazinczy Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1990
S o r o z a t : 1990. A magyar nyelv megújítója: Kazinczy Ferenc
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kazinczy Ferenc (1759-1831)
V I A F I d : 9867747
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1991
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1992
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1990. A MAGYAR NYELV MEGÚJÍTÓJA: KAZINCZY FERENC
(1759-1831)
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kass János
Á 1990. júl. 18.-1992. dec. 31.
P 901 300 fog. 4 600
4049 4097 8 Ft Portré 60,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kazinczy Ferenc magyar író, irodalomszervező. Kazinczy Lajos aradi honvéd ezredes apja. 1769-től a sárospataki kollégiumban tanult, és még nem fejezte be tanulmányait, amikor megírta, majd 1775-ben kiadta a Magyar orszag geographica az az földi állapotjának lerajzolása című munkáját. 1777-ben Pesten és Bécsben járt, majd Kassán volt törvény-gyakornok. 1784-től a szabadkőművesek közé tartozott. 1784-86-ban abaúji aljegyző, 1786-91 között iskolafelügyelő volt. 1788ban Kassán indította meg Baróti Szabó Dávid költővel és Batsányi János költővel (lásd V.12.) a Magyar Museum című folyóiratot. Vitába keveredett Batsányival, ezért kivált a szerkesztők közül és új folyóiratot szerkesztett Orpheus címmel 1789-ben. 1791-től Hajnóczy József jogtudóssal került baráti kapcsolatba. 1794-ben kapta meg a jakobinus kátét, megismerkedett Szentmarjay Ferenc politikussal. A Martinovics-féle összeesküvéssel való kapcsolata miatt 1794. december 14-én letartóztatták, 1795-ben halálra ítélték, majd büntetését fogságra enyhítették. 1801-ig tartották fogságban Spielbergben, Kufsteinben, majd Munkácson. Ezekre az évekre a Fogságom naplója című művében emlékezett. 1806-tól Széphalomról irányította a magyar irodalmi életet. Családi perek, anyagi gondok miatt kénytelen volt könyvtárát eladni. A kor szinte minden vitájában részt vett. Stílusát, ízlését a klasszicizmus határozta meg. Merev felfogása távolította el Berzsenyi Dánieltől (lásd V. 7.) és Kölcsey Ferenctől. Programszerű részvétele a nyelvújítási harcban, elsősorban 1811-ben megjelent Tövisek és virágok című epigramma-gyűjteményével és Vitkovics Mihály barátomhoz című verses levelével a nyelvújításnak is új lendületet adott. Fő törekvése a magyar stílus megújítása, a provincializmus visszaszorítása volt. Nyelvújítási harcban a neológusok vezéralakja lett, és írótársai ellenérzését is kiváltotta. Az 1813-ban megjelent Mondolat mind a nyelvújítást, mind Kazinczyt támadta. 1815ben Szemere Pál költővel együtt válaszolt a Felelet a Mondolatra címmel. A békesség megteremtése érdekében módosító nézeteit 1819-ben az Orthologus és neologus nálunk és más nemzeteknél című munkájában fejtette ki. E küzdelem elvitathatatlan érdeme volt a magyar szókészlet bővítése, bár Kazinczy törekvése elsősorban az ízlésreform volt. Kompromisszumos megoldása máig is ható érvénnyel fogalmazza meg a nyelvművelés feladatait. 1820-tól a Zemplén vármegyei levéltárat rendezte. 1828-tól részt vett Pesten a Magyar Tudós Társaság létrehozásának előkészítésében. Az 1820-as évektől kezdve, a romantika erősödésével Kazinczy szerepe és jelentősége csökkent. Szépirodalmi alkotásai közül kiemelkedik Pályám emlékezete és Az én életem című írásai. A magyar felvilágosodás és nyelvújítási küzdelem legnagyobb hatású alakja volt. (Larousse 1992.2k.375 o.,Világir.Kisencikl. 1976.1k.578 o., MNL.l0k.687 o.))(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kininger, Vinzenz Georg, Friedrich, John: Kazinczy Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 806x1076 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn