D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rodeck-féle uj légi torpedók
B e s o r o l á s i   c í m : Rodeck-féle uj légi torpedók
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 41. sz. (1886. október 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : torpedó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi szállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanóanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rodeck-féle uj légi torpedók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A modern hadászat története egyremásra mutatja fel a nagy tekhnikai vívmányokat, melyek háború esetén valamely hadsereg fölényét hivatvák biztosítani az ellenséggel szemben. De alig van találmány, mely érdekesebb volna, mint a légi torpedók, vagy aérobombák. Mint a tengeri torpedóknak, ezeknek is czéljuk robbanás által okozni pusztítást az ellenség védműveiben, de itt kivált oly esetekben, midőn az ostromló tüzérség nem léphet működésbe, vagy midőn az ostromütegek támogatása teszi kívánatossá alkalmazásukat.
A légi torpedók tehát tulajdonképen közönséges léghajók, melyek robbanó szerekkel telt edényeket szállítanak az ostromlott erőd fölé, hogy azokat vagy közvetlenül az emberi kéz segítségével, vagy valamely önműködő gépezet által a léghajókból eltávolítva, s a földre ejtve, explozióba hozzák.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Léghajóból levetett világító bomba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1262x1763 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna