D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_16_Kep_0013.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lóczy Lajosnak "A khinai birodalom leirása" czimű müvéből
B e s o r o l á s i   c í m : Lóczy Lajosnak "A khinai birodalom leirása" czimű müvéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hong-kongi hajósnő
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Mandsu pórnő
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tangut
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Pepo-Huan
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ning-Po vidéki nő fejdísze
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 40. sz. (1886. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kínaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népcsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Közép-Ázsia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lóczy Lajosnak "A khinai birodalom leirása" czimű müvéből.
Hong-kongi hajósnő. Mandsu pórnő. Tangut. Pepo-Huan. Ning-Po vidéki nő fejdísze.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagyon meglepi az idegent, midőn Hong-kongba vagy Kantonba érkezik, a csónakok nagy száma, melyek a gőzöst körül rajzzák. Mindenik egy-egy családnak a lakása s rendesen a nő kormányozza a hajót. Fekete selyemkendő takarja a hajósnők fejét s ezek lábai nincsenek úgy elnyomorítva, mint a khinai nőké. Főkereset-forrásuk, hogy, az idegeneket ki- s beszállítják csolnakaikon. Ők a hok-lo-k, egy megvetett néposztály gyermekei, kiknek ivadékai is az apák vízi életére vannak kárhoztatva.
A mandsu város három egymásba foglalt részből áll s a legbelsőbe, a Nejkungba, idegen nem léphet be vörös téglafalát és kapuit mandsu testőrök őrzik. Peking összes lakossága félmillió lehet a mandsuknak közülök kizárólagos föladatuk a fegyverfogás, melyért nekik rendes zsold jár. Különben viseletükre nem igen különböznek á khinaiaktól, csak a nöknek hosszú öltönye különös dísze esel nem nyomorított lába az ismertető jelük.
A tangutok a khinai telepitvényesek ez örök ellenségei, kik egész tirolias alaku kalapot viselnek, s az ökröt, mondja Loczy, ökurnak nevezik, ma is gyakran előtörnek marhát s élelmi szert rabolni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Jenő ázsiai expedicziójából: Khinai mandarin
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Jenő ázsiai expedicziójából: Khinai nő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1797x555 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna