D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A budavári emléktábla leleplezése szept. 2-án
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 37. sz. (1886. szeptember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : visszafoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla-leleplezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. szeptember 2.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budavár visszavételére rendezett ünnepélyekről:
A budavári emléktábla leleplezése szept. 2-án.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Másik képünk az emléktábla leleplezését mutatja be a Nándor-téren, a templomnak e térre néző falán. Ide özönlött ki a templomot zsúfolásig megtöltött közönség a herczegprimás nagy hatású beszédének meghallgatása után, s a látvány, melyet e pillanatban a gomolygó népáradat, a katonák ünnepi sorfala, a templom falán függő lombfüzérek, a zászlókkal, szőnyegekkel és mindenekfelett bájos kandi női fejekkel ékített ablakok nyújtottak - egyike volt a legfestöibbeknek. Képünk feltünteti a két piros kárpittal bevont sátort is, melyek közül egyet a király részére, - ki azonban nem jött el, - másikat a szónokok részére emeltek. A sok száz főre menő közönséget egy ezred közös hadseregbeli katona s egy félszázad honvédség félkörben felállítva zárta el e helytől.
A leleplezési ünnepet a katonaság sortüze s a zenekar által rázendített néphimnusz vezette be. Majd a budai dalegylet énekelte el a himnuszt s utána Gerlóczy Károly, majd Havas Sándor beszéde következett, melyet a szónok be sem fejezhetett, a mint a lepel lehullott az emléktábláról, mire a katonaság sortüzet adott, a zenekar a néphimnuszt játszta s végezetül a budai dalegyesület énekelte el a szózatot, melyet a közönség fedetlen fővel hallgatott meg.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. szeptember 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budavár bevételének emlékünnepe : Báró Podmaniczky Frigyes, Feleki Miklós, Illyés Bálint és Nagy Pál esperes-plébános a honvédsírnál tartott ünnepélyen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1513x1237 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna