D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_22_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent-földről
B e s o r o l á s i   c í m : Szent-földről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gecsemane-kert
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 17. sz. (1886. április 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : olajfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Izrael
G e o N a m e s I d : 294640
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Jeruzsálem
G e o N a m e s I d : 281184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent-földről: Gecsemane-kert.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Getsemáné kert Jeruzsálem mellett található az Olajfák hegyén. Nevét a kertben lévő olajprésről illetve olajsajtóról kapta. A Biblia szerint ez a kert volt Jézus kedvenc helye, gyakran imádkozott itt az Olajfák hegyén és tanította tanítványait. Jézus az utolsó vacsorát tanítványai körében költötte el, azután a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak. Karióti Júdás a Getsemáné kertben árulta el egy csókkal Jézus kilétét a római katonáknak, akik ezután elhurcolták. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hegy nyugoti lejtőjén fekszik a latin kolostorhoz tartozó s kőfallal körülvett Gecsemáne kert, melyben 8 régi olajfa s a kőfalon szent stáczióképek láthatók. Kelet felé fekszik Bethania falu, az a hely, hol Jézus gyakran tartózkodott s hol Lázárt feltámasztotta. Ugyancsak az Olajfák hegyének lábában találunk egy árkot, melyet zsidók, keresztények és mohamedánok egyaránt Jákob kútjának neveznek, s melyről a Genesis XXXIII. 19 van szó. Hetvenöt láb mély, de régebben még mélyebb volt. Hosszú kötél segélyével húzzák belőle a vizet. Nyáron gyakran kiszárad. Átmérője hét és fél láb s kőfallal van kirakva. Lehet, hogy a fölébe épült templom romjai, mely a keresztesek idejében pusztult el, s a sok belehullott kő apasztották mélyét. Állítólag itt volt színhelye Jézus találkozásának a szamaritánusnővel. Az egész vidék különben kopár." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erődi Béla: A Gecsemáne kertje és az Olajfák hegye : A Szentföldről - Erődi Béla hasonló czímű könyvéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erődi Béla: A zsidók siránkozásának helye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1108x724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna