D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_23_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dublin város és megye önkéntesei a College-Green előtt 1779. nov. 4.
B e s o r o l á s i   c í m : Dublin város és megye önkéntesei a College-Green előtt 1779. nov. 4.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 11. sz. (1886. március 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : írek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : önkéntes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai tevékenység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegmegmozdulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dublin
G e o N a m e s I d : 2964574
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Írország
G e o N a m e s I d : 2963597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1779. november 4.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dublin város és megye önkéntesei a College-Green előtt 1779. nov. 4.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1688-iki angol forradalom óta Irland függetlensége csaknem teljesen megszűnt. Létezett ugyan ír parlament, de csekély önállósággal s az egész ország úgy kormányoztatott, mint Anglia egyik tartománya. 1780 körül kezdődött meg az Irland szabadságáért folytonosan küzdő hazafiak eredményesebb működése.
Az irlandi hazafiak erélyes és következetes működést tanúsítottak. Grattan Henrik, Dublin város önzetlen s nagy szónoki tehetségekkel biró képviselője, hatalmas mozgalmat keltett fel a Charlemont lord Dublin város és megye lakóiból, önkéntes csapatot szervezett, mely, a rend fentartásának ürügye alatt, a politikai életre is befolyással birt. Az angol kormánynak végre engedni kellett. North megbukott, helyére Buchingham marquis jött s Irland alkirályává Fortiand herczeget nevezték ki. Midőn e herczeg az irek iránt első engesztelő nyilatkozatát tette, Grattan Henrik 1782. ápril 19-én egy lelkesítő szónoklatban, melynek külső képét is bemutatjuk, proklamálta az ir jogokat s követelte az önálló ir parlament fölállítását. Az áramlatnak nem lehetett ellenállani. Az önálló ir parlament létrejött s egyik első teendője volt, hogy az ir szabadságot kivívott Grattannak nemzeti költségen félmillió forint értékű birtokot ajándékozott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. március 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Grattan Henrik Irland önállóságát indítványozza az ír parlamentben 1782. ápr. 19.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1041x877 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna