D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_10_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : A munkások lázongása Londonban február 8-án
B e s o r o l á s i   c í m : Munkások lázongása Londonban február 8-án
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A munkások a St.-James-Streetben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 8. sz. (1886. február 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : munkás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkásság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkanélküli
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zavargás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. február 8.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A munkások lázongása Londonban február 8-án: A munkások a St.-James-Streetben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Február 8-án az angol fővárosban a munkások és a foglalkozás nélküli tömegek oly rendkívüli zavargásban törtek ki, mely London ujabb történetében egészen példátlanul áll s egy kis forradalomnak is beillett, úgy hogy az egész művelt világ figyelmét magára vonta, mint ama társadalmi seb egyik jelensége, melyről az angol főváros, a milliomosok és nyomorultak e klasszikus hazája, már régóta ismeretes.
A "forradalmi, társadalmi és demokrácziai szövetségi" nevű, eddig különben csendben működő szocziálista testület vezérei népgyűlést hirdettek ki a mondott napra a Trafalgar-square-re. E tér London legelőkelőbb városnegyedében, az úgynevezett Westenden van, nem messze a parlamenti palotától és a Westminstertől s a város legszebb terei közé tartozik, melynek egyik részén a nemzeti képtár palotája áll, közepén pedig a trafalgári győző, Nelson admirál tiszteletére emelt oszlop, szökőkutak között. A népgyűlésnek határozott szocziálisztikus czélja volt, agitálni a vagyonosabb osztály ellen a nyomorral küzdő nép érdekében. De kezdetben elég csendben folyt le, csak később fajult a dolog komolyabb kihágásra. Több népszerűtlen szónokot, tik nem beszéltek a tömeg szája izére, megugrasztottak, vagy a szökőkút medenczéjébe dobtak, s midőn egy szónok a gazdagok könyörületére hivatkozott, átalános felkiáltás hangzott! Nem könyörületre, hanem munkára van szükségünk. A vezérek nagy zajt csináltak a népgyűlésen, veres zászlóval vonultak ki s csakhamar óriási néptömeg gyűlt össze a tágas téren, a hírlapok becslése szerint mintegy 20,000 főnyi. Több helyen tartottak szónoklatokat, a nemzeti képtár lépcsőjén s a Nelson-oszlop körül.
Egy 1000-2000 főből álló tömeg a Pall-Mallt lepte el, zsebeiket kövekkel s betörő szerszámokkal töltve meg. Többen észrevették, hogy voltak ezek közt, kik nem is voltak tulajdonképen munkanélküli egyének. Vezetőjük vörös zászlót lobogtatott, s Burnsot néhányan vállaikon emelték. Útközben betörték a klubbok ablakait, de különösen a St.-James utczában s Piccadillyban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. február 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A munkások lázongása Londonban február 8-án : A Trafalgar-squarei népgyűlés feloszlatása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A munkások lázongása Londonban február 8-án : A Trafalgar-square, a szoczialdemokraták s a munka nélküli tömeg gyűlésekor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1091x734 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna