D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol parlament megnyitása
B e s o r o l á s i   c í m : Angol parlament megnyitása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A királyi menet a felsőház felé haladva
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 6. sz. (1886. február 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : monarchia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
V I A F I d : 95738652
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Brit Birodalom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. január 21.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol parlament megnyitása: A királyi menet a felsőház felé haladva.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Régi hagyományos pompával és szertartások között indult meg a menet. A Buckingham-palotától mely különben csak egy pár ezer lépésre van a Themze partján álló parlament házától, lovas testőrök csináltak rendet a sok ezer összegyűlt kíváncsi ember között, a házak s különösen az erkélyek lobogókkal, szőnyegekkel és czimerekkel diszíttettek fel. Egy negyed két órakor királyi kék lovas testőrök jöttek ki középkori öltőzetben a palota tágasra nyitott kapujából, utánok közvetlen a már említett kocsik előtt Pearson ezredes lovagolt s minden kocsi mellett két rendőr haladt néhány díszruhába öltözött udvari egyénnel. Tíz percz alatt ért a menet az összegyűlt tömeg élénk éljenzései között a lordok házának bejárata elé s ekkor a közeli parkból ágyút sütöttek el s a szt. Margit templomában megszólalt a harangszó. A királynőt s fényes kíséretét Aveland lord, Salisbury marquis s más magasrangú tisztviselők fogadták.
A felsőház ünnepélyes alakot öltött. A peerek nagyobb része bíborszínű vagy hermelin öltözetet viselt, nejeik díszes öltözetben, a külföldi követek nemzeti egyenruhában, a főbirák, a püspökök régi szertartásszerű öltözetben jelentek meg. A tróntól baloldalra eső padokon ültek a peerek nejei és női rokonai, míg a jobboldalon a püspökök és a diplomácziai kar tagjai foglaltak helyet. A karzatokat, melyek egy részét az alsóház tagjai számára szokták fenntartani, a jelen esetben szintén nők foglalták el s egyetlen hely sem maradt üresen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. február 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Victoria angol királynő megkoronázása a londoni Westminster templomban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória angol királynő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királynő a parlament megnyitására megy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1648x1158 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna