D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov8_21.jpg
C Í M 
F ő c í m : Buda vára
B e s o r o l á s i   c í m : Buda vára
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Budavár
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1936
S o r o z a t : 1936. Budavár
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : királyi palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1936-1937
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1936. BUDAVÁR
Budavár visszafoglalásának (1686. szept. 2.) 250. évfordulójára.
Az első magyar bélyegkiadás, amelynél a bélyegkép a fogazásig terjed fehér bélyegköz nélkül.
Mélyny. IX-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
F 1936. szept. 2.-1937. márc. 31.
P 200 000 fog. 900
571 538 10 f Budavára 150,- 25,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A középkori világi építészetnek számos emléke maradt a Várban. A Duna jobb partján a 150-165 m tengerszint feletti magasságban húzódó Várhegy déli részén áll a királyi várpalota. IV. Béla király itt jelölte ki új lakhelyét. Városépítő tevékenysége kiterjedt az egész Várhegy területére. I. Károly az 1320-as években felszámolta a déli lakónegyedet és romjaira új palotát építtetett, melybe I. Lajos is áttelepítette udvarát. Hunyadi Mátyás (ur. 1458-90) építkezései a királyi palota területén főként az erődrendszer modernizálására irányultak. Reneszánsz udvara az itáliai humanisták kedvelt tartózkodási helye volt. A mohácsi csata után - 1526-tól - hanyatlásnak indult. A királyi udvar Pozsonyba költözött és I. Szulejmán csapata 1526. szeptember 12-én bevonult a védtelenül hagyott várba. Kulturális értékeit elhurcolták, lakossága jelentős számban elpusztult, vagy elköltözött. Lotharingiai Károly - Lipót király hadainak fővezére - 1686-ban minden rendelkezésre álló erővel megkezdte Buda ostromát a törökkel szemben. 1686. június 18-tól 1686. szeptember 2-ig tartott az ostrom és a három és fél hónapig tartó harc 150 éves szolgaságtól szabadította meg a magyar királyok ősi székhelyét, Savoyai Jenő hathatós segítségével. Azonnal megindult a romok bontása és a falak megerősítése. Az 1715-ben elkezdett építkezés 1770-ben fejeződött be. Ez volt a kétemeletes Mária Terézia-palota. Az 1848-49-es szabadságharc idején - 1849. január elején - Windischgratz vezetésével az osztrákok foglalták el. A harcok során - a visszafoglalásig - a palota nagy része kiégett. A XVIII. század elején új alapokon indult meg az új királyi palota felépítése. A ma látható, copf és romantikus stílusban átalakított barokk palotát 1890 után Ybl Miklós tervei alapján kezdték, s Hauszmann Alajos vezetésével fejezték be. A II. világháború végén - január 9- február 13. között - foglalták el a szovjet csapatok. A palota értékes berendezése az 1944-45-ös ostrom idején elpusztult. A középkori királyi palota romjait 1948-63 között Gerevich L. vezetésével feltárták és helyreállították. 1967-től végzett ásatások alapján a várfalakat rekonstruálták és kisebb módosításokkal a XX. század eleji formában építették újjá és különböző intézmények kaptak egyes helyreállított szárnyaiban helyet. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Buda, 1872
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 883x624 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn