D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov5_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Első repülőút
B e s o r o l á s i   c í m : Első repülőút
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XVIII.) - Híres illusztrátorok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Rockwell
U t ó n é v : Norman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1894-1978
V I A F I d : 25410361
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Andor
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1981
S o r o z a t : 1981. Festmények (XVIII.) - Híres illusztrátorok
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1981-1982
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1981. FESTMÉNYEK (XVIII.) - HÍRES ILLUSZTRÁTOROK
N. Rockwell (1894-1978) illusztrációi (3489-92) és Lesznai Anna (1885- 1966) festményei (3493-95) 20-as ívekben nyomva.
Ofszetny. 11 1/2 : 12 F. fog.
Névérték: 2,- Ft
Á 1981. dec. 29.-1982. dec. 31.
P 250 000 fog. 6 000
3491 3526 2 Ft Első repülőút 30,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Norman Rockwell amerikai festő, illusztrátor. A középiskola elvégzése után előbb a Nemzeti Rajziskolában, majd a Művészeti Tanulók részére szervezett képzésben vett részt, Thomas Fogarty és George Brigman vezetése alatt. Ifjúkori munkái különböző ifjúsági lapokban jelentek meg. 21 éves korában New Yorkba költözött és Clyde Forsyth-al közös stúdióban dolgozott a The Saturday Evening Postnak. Társa közreműködésével jelenhettek meg 1920-ban az 1916-ban készült művei. 1943-ban és a II. világháború idején Franklin Delano Roosevelt elnök (lásd IV. 12.) beszédei alapján sorozatot készített a négy alapvető szabadság-igényről: szabadság a diktátoroktól, a demagógoktól, a bálványoktól és a félelemtől. A sorozat 1943-ban vált ismertté. Feleségének 1943-ban történ váratlan halála rendkívül megtörte és fia segítségével - bánata enyhítésére - megírta önéletrajzát Illusztrátori kalandjaim címmel, melyet a The Saturday Evening Post - kivonatosan - közölt. A Posttal való kapcsolata, - mely 1963-ban szűnt meg - illetve a részükre készült munkái, összesen 321 bekötött művet tett ki. A következő 10 évben a Look Magazine-nak dolgozott. Pályafutása során elkészítette Eisenhower, Kennedy, Johnson elnökök, Nasser és Nehru portréját. Több mint 40 könyvet illusztrált. Sokoldalú tevékenysége kiterjedt füzetek, kották, játékkártyák illusztrálására, poszterek, filmreklámok, falfestmények alkotására is. 574 művének bemutatására a stockbridgei otthona közelében, segítségével létesített múzeum ad otthont. (Internet:http://www.answers. com/topic/...., Iucidcafe.com/library/....)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hooch, Pieter de, Bokros Ferenc: Levelet olvasó hölgy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 792x1024 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn