D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov4_18.jpg
C Í M 
F ő c í m : Óbuda, 1872
B e s o r o l á s i   c í m : Óbuda, 1872
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Óbuda-Buda-Pest
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1972
S o r o z a t : 1972. Óbuda-Buda-Pest
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1972
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Óbuda
G e o N a m e s I d : 3047211
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1972. ÓBUDA-BUDA-PEST
Óbuda-Buda-Pest egyesítésének 100. évfordulója alkalmából. A bélyegeket 100-as (10x10) ívekben nyomták. Az azonos bélyegképek egymás alatt helyezkednek el, a páratlan oszlopokban a régi, a párosokban az új városképet ábrázoló, de névértékükben egyező címletek.
Mélyny. 12 : 11 1/2 F. fog.
T.: Vertel József
Névérték: 1,- Ft
Á 1972. szept. 26-tól. Forgalmi bélyegek.
2820 2805 1 Ft Óbuda, 1872 35,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mai Budapest III. kerületének területén római kori település és katonai tábor volt Kr. e. 10-től Kr. u. 409-ig. A táborok a Gellért-hegy lábától kiindulva, a Bem térnél, Albertfalván és Nagytétény területén kerültek elő. A Gellért-hegy körül volt a Duna egyik legfontosabb átkelőhelye. A katonai táborok körül létrejött polgárváros az III. században erőteljes fejlődésnek indult, de a II. század második harmadában a virágzásnak háborúk vetettek véget. Az Új virágkor Septimius Severus idején következett be. A III. század első harmadában épültek fel a provincia katonai és polgári közigazgatásának hivatalai. Maximinus Thrax hatalomra kerülésével megindult a keleti eredetű népesség üldözése, ami látványos visszaeséshez vezetett. A római katonai táborokat a 430-as években a hunok szállták meg és a késői légióstábor helyén alakult ki a középkori Óbuda, amely a mai Budapest III. kerületének északi részén fekvő 1873-ig önálló település volt. Az V. század közepétől - kb. 410-től - 955-ig fejedelmi székhely Kurszán várával. (Kurszán a törzsszövetség egyik vezető alakja volt) Fallal körülvett polgárváros, csatornázott és sokszögletű kőlapokkal kikövezett utak, melyeknek két oldalán fürdők, vásártér, szentélyek, üzletek, lakóházak helyezkedtek el. A városfalon kívül volt az amfiteátrum. A XIII. század közepéig Budának nevezték a mai Árpád-híd budai hídfőjénél, a késő római Duna-parti tábor területén kialakult települést, ahol az óbudai káptalan és egy királyi udvarház állt. 1223-ban egy tűzvész után lebontották a városfalakat. 1241-ben a várost Batu kán serege rombolta le. A tatárjárás után IV .Béla új - jól védhető - települést alapított, amely a Buda vagy Újbudavár nevet, a régi Buda az Óbuda nevet kapta. A törökök 1528-ban felégették, majd 1541-ben elfoglalták és a budai pasa birtoka lett. 1596-ban lakossága elköltözött Esztergomba és Érsekújvárra. A város kis jobbágyfalu szintjére süllyedt. 1659-től a Zichy-család birtokolta, majd németekkel települt újra. A XVIII. századtól ismét gyors fejlődésnek indult. Központja barokk arculatot kapott. 1767-ben a kamara visszavásárolta a Zichy családtól. 1840-ben Pest vármegye fennhatósága alá került, mint Budához tartozó külváros. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ó-budai téli kikötő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1033x782 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn