D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov3_04.jpg
C Í M 
F ő c í m : Johannes Kepler
B e s o r o l á s i   c í m : Johannes Kepler
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Portré, rakéta kilövő. Kepler-pályák. Szelvénnyel
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1980
S o r o z a t : 1980. Johannes Kepler
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filatélia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csillagász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kepler, Johannes (1571-1630)
V I A F I d : 41842150
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1980-1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1980. JOHANNES KEPLER
J. Kepler (1571-1630) halálának 350. évfordulója alkalmából. 30 bélyeget és 30 szelvényt tartalmazó ívekben nyomták. A bélyegek és a szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Varga Pál
Á 1980. nov. 21.-1981. dec. 31.
P 1 051 300 fog. 7 000
3431 3459 1 Ft Portré, rakéta kilövő. Kepler-pályák. Szelvénnyel 100,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Johannes Kepler német csillagász. Szegény családban született, előbb kocsmai szolga, majd mezőgazdasági munkás lett. 1584-ben belépett az adelbergi, majd 1589-ben a tübingeni szemináriumba, ahol filozófiát, evangélikus teológiát és Maestlin, - Nikolaus Kopernikusz (lásd 11.19.) lelkes híve - oktatta a csillagászattant. Miután elvégezte az egyetemi tanfolyamokat, 1593-ban a grazi egyetemen kinevezték matematika professzornak. Elsősorban horoszkópjával szerzett hírnevet. 1596-ban a Mysterium Cosmographicum című munkájában az öt ismert bolygónak az öt szabályos testet feleltette meg. Az egyetemről 1600- ban a protestánsüldözések elől Prágába menekült, ahol Tycho Braché (lásd X.24.) segédje, majd később utóda lett, mint II. Rudolf német-római császár (ur. 1576-1612) udvari csillagásza. Tycho Braché a megfigyeléseinek zömét hasznosította. 1609-ben Astronomia Nova című művében ismertette első két törvényét. Az első: a bolygók pályái olyan ellipszisek, amelyeknek egyik gyújtópontjában van a Nap. Második törvény: a Napot a bolygóval összekötő vektorok által súrolt terület arányos az idővel. Csillagászként számos matematikai ismeretet használt és fejlesztett tovább, többek között a kúpszeletek elméletét is. Prágában munkatársa volt Justus Bürgi (lásd 11.28.), a logaritmustáblázat szerzője, ők vezették be a tizedes törteknél a vesszőt az egész és a tört részek különválasztására. 1619-ben Harmonices mundi című művében hosszas számítások alapján kimondta harmadik törvényét: a bolygók csillagászati keringési idejének négyzete arányos pályájuk nagytengelyének köbével. 1627-ben a protestánsüldözések miatt ismét menekülnie kellett, és rövid időre Ulmban telepedett le, ahol korának legfontosabb csillagászati adatait tartalmazó bolygótáblázatokat adott ki, melyeket Rudolfi-táblázatoknak nevezett el. Éveken keresztül nem kapott fizetést, ezért 1628-ban felkereste Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein hadvezért (1583-1634), aki asztrológusként alkalmazta. Nyomorúságos körülmények között halt meg, jeltelen sírba temették el. (Larousse 1992.2k.393 o., Brockhaus NI.CD., MNL.10k.781 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kepler : (1571-1629)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2157x842 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn