D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov12_02.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás-templom
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás-templom
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Budapest nevezeteségei (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Füle
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1914-2005
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-22
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1993
S o r o z a t : 1993. Budapest nevezetességei (I.)
T e c h n i k a : rézmetszet és ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1993-1996
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület. Mátyás-templom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Várnegyed
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1993. BUDAPEST NEVEZETESSÉGEI (I.)
20-as ívekben nyomva.
Rézmetszet és ofszetny. 12 F. fog.
T.: Füle Mihály
Névérték: 17,- Ft.
Á 1993. dec. 16.-1996. dec. 31.
P 400 000 fog.
4224 4272 45 Ft Mátyás templom 530,- 530,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A neogótikus Nagyboldogasszony-templom - ma Mátyás-templom vagy Koronázó főtemplom - épülettömbje eredetileg a XIV. században háromhajós bazilika volt. Mátyás király 1470-ben újjáépíttette és ebből az időből való az oratórium és a Déli nagy torony. 1526-ban a törökök felgyújtották. 1686-1773 között a bécsi Ch.A.Oedtl és Hölbling János átépítette, 1873-96 között pedig Schulek Frigyes építette újjá. A II. világháború és 1956 során erősen megsérült, 1950-60 között külsejét helyreállították. Főhomlokzatán - délen - négyemeletes kősisakos gótikus torony, - északon - kétemeletes, négy fiatornyos - úgynevezett - Béla-torony emelkedik. Közöttük a földszinten csúcsíves főkapu, fölötte hatalmas mérműves rózsaablak. Támpilléres főszentélye tizennégyszög hét oldalával zárul. A déli oldalon az előcsarnokból nyílik a XV. századi Mária-kapu. A nagy torony alatt a Lorettói kápolna, az északi oldal keleti sarkán - a Gara-kápolna helyén - áll a Szent István kápolna. A Szentháromság-kápolnában van III. Béla felesége Antiochiai Anna síremléke. A Béla torony alatti kápolna oldalfalán Mátyás király címere látható 1470-es évszámmal. Belül háromhajós csarnoktemplom keskeny álkereszthajóval és a bal oldalhajóra épített kápolnasorral. A templom - kezdettől fogva - minden rendkívüli ünnepélyesség színhelye volt. Itt zajlott pl. Róbert Károly koronázása, Mátyás és Beatrix esküvője, Ferencz József megkoronázása.(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budavári Mátyás-templom a mostani restaurálás után : Schulek Frigyes tervrajza után rajzolta Rauscher Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1437x1906 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn