D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_15_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos kiállítás műcsarnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Országos kiállítás műcsarnoka
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Ligeti
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1823-1890
V I A F I d : 86302800
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 27. sz. július 5.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pálma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Keleti tájkép. Ligeti Antaltól
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A tájképek változatossága nagy, s a génre legkitűnőbb művelői mind megjelentek: Ligeti, Mészöly,Telepy,Spányi, a két Markó (András és Károly Florenczből), a régibb Molnár József és Brodszky Sándor, az ujabbak közül Tölgyessy Arthur, Somogyi Dániel, az egészen uj Ujváry Ignácz, Tarnóczy Berta, stb. Ligeti Antal a meleg ég két ellentétes táját festette. Az egyik Capri szigete, üde tengerrel, messze kéklő távlattal, mély kékü éggel a másik egy keleti tájkép, forró, perzselő levegővel, pálmafák csoportjával, oáz zöldjével. Egy darab a tropikus égalj vidékéről, de enyhe pont, hová a tikkadt karaván pihenni és üdülni siet. Tölgyessy Arthur is a természet hangulatát festi, de több staffage-t használ hozzá. Sok haladást és tisztuló kezelést mutat a Hold feljötte, vízpart tehenekkel, nyírfákkal s az emelkedő hold vörös karajával, mely bevilágítja az ér vizét. E festményét adjuk a mutatványok közt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 27. sz. július 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolából : Morelli Gusztáv tanár metszetei. Ékítményes rajz és festés terme / metsző Morelli Gusztáv
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1149x732 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet