D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_24_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kongo-állam
B e s o r o l á s i   c í m : Kongo-állam
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 11. sz. márczius 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : madárvilág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárnyas
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szárnyas állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ornitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kongo
G e o N a m e s I d : 2260494
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vizi kutya
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezer, sőt négyezer lábnyi magas hegyek s tömérdek erdő veszik körül. A folyón 17 sziget van, melyek közül a legnagyobb 13 angol mérföld hosszú. E szigeteken kivül sok homokzátony látható száraz időben a viz felett kiemelkedve s egész sereg úszó sziget, melyeken tömérdek szárnyas állat tanyázik, köztök igen szép gémek, flamingók és halászmadarak, mely utóbbiakból egynek képét is bemutatjuk. Fordulnak elő még sajátságos, vizi kutyának nevezett madarak is s egy galléros varjú, mely utóbbi azonban gyakoribb a tengerpart felé, hol az európai telepek tulajdonosai nagy tiszteletben tartják, mivel a hulladékokat szorgalmasan szedi össze a nagy forróság idején is meggátolja a levegő megromlását. Egyik képünk ily madarakat mutat be, a mint Banana mellett a hulladékokat összeszedik. Leggyakoribb azonban a madarak közül a sárga és szürke papagály, melyek néha oly tömegesen repkednek, hogy a napfényt is elhomályosítják." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 11. sz. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kongo-állam
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 344x489 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet