D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_776_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Német császár Rómában
B e s o r o l á s i   c í m : Német császár Rómában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 44. sz. október 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Margit (Olaszország: királyné) (1851-1926)
V I A F I d : 64845350
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A német császár fogadtatása Margit olasz királyné által a Quirinálban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A. Quirinálban a császárt az olasz királyné fogadta s az etikettszerü bemutatások után a császár az erkélyre lépett ki, hogy végigtekintsen az ünnepileg díszített téren, melyen embei ember hátán szorongott. Az összegyűlt néptömeg zajos éljenzésbe tört ki, kendőket s apró lobogókat lengetett a német és olasz színekben, s a császárnak háromszor kellett megjelennie az erkélyen, mielőtt az éljenzés lecsillapult volna. Utoljára karjait ölelve tárta ki a császár, mintha magához akarta volna ölelni azt a népet, mely tiz év előtt ugyanazon az erkélyen üdvözölte atyját, Frigyes trónörököst, a mint karjában tartotta az akkor még kisded nápolyi herczeget. Képeink közül egyik a császárnak a Quirinálba való megérkezését mutatja. A palota lépcsőjénél Gianotti szertartásmester üdvözölte Vilmos császárt és vezette fel a svájczi terembe, hol Margit királyné, Letitia, Izabella és Erzsébet herczegnők várták vendégüket" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 44. sz. október 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róma : 2. A szent Péter temploma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1533x1224 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet