D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_680_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rökk Szilárd
B e s o r o l á s i   c í m : Rökk Szilárd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1799-1888
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1871-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 41. sz. október 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnmegelőzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rökk Szilárd (1799-1888)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rökk Szilárd
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy lelki és testi erővel birt. Három evvel ezelőtt mély fájdalmat mért a sors rá nővére, kivel folyvást egy fedél alatt lakott, meghalt. Nagy bánat volt ez a jó testvérnek, ki a nővér szobáit folyvást a régi rendben hagyta s be-bement oda, mintegy társalogni az elköltözöttnek árnyával. Maradt még egy jó testvéröcscse: Rokk Pál, Borsodmegyében, Sajó-Ládon s az öreg ur ennél a testvérénél, a falusi jó levegőn tölte a nyarakat. Ott volt a múlt év nyarán is, olyan nagy gyaloglásokat téve, mi erős fiatal embernek is becsületére vált volna. De az idén már nem mehetett oda, mert vesebaj kezdé gyötreni. Az utolsó hónapokban nem mozdulhatott ki lakásából s testvéröcscse jött fel hozzá, kivel elintézte minden dolgát. Csak szept. 24-én este veszité el eszméletét. A halál kíméletes volt iránta s úgy ragadta el, hogy arról ő mit sem tudott. De teljesen el volt készülve s mindent a legnagyobb rendben hagyott." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 41. sz. október 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Rökk Szilárd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 997x1017 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet