D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_680_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Crispi Bismarcknál
B e s o r o l á s i   c í m : Crispi Bismarcknál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 37. sz. szeptember 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bismarck, Herbert von (1849-1904)
V I A F I d : 22935395
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Crispi, Francesco (1819-1901)
V I A F I d : 2511644
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bismarck herczeg, Bismarck herbert gróf, Crispi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Crispi, a ki ma az olasz kormány élén áll, fiatal korában a legtulzóbb olasz hazafiak pártjához tartozott, sőt azoknak Mazzini, Garibaldi elhunyta után vezére volt. Lelke egy nagy olasz respublika után ábrándozott, bátorsága nem tartott semmit lehetetlennek. Ám az olasz klima fiainak megvan az a jo tulajdonsága, hogy meg tudnak barátkozni az adott viszonyokkal s az idő szerint lehetetlen czélok kedvéért nem hagyják kihasználatlanul a létező helyzetet. Még az öreg Mazzini, Garibaldi is elhallgattak köztársasági álmaikkal, mikor hazájukat a savoyai dynasztia alatt egységessé válni, szabaddá, boldoggá, hatalmassá nőni látták s nem tartották volna hazafiasságukkal megférő dolognak az államforma feszegetésével zavarni országuknak szépen indult fejlődési folyamatát." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 37. sz. szeptember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Otto von Bismarck
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bismarck Herbert gróf és neje, Hoyos Margit grófnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Francesco Crispi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1088x1355 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet