D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Wesselényi Zsuzsánna Magyarországon utazása száz évvel ezelőtt (1786.)
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Wesselényi Zsuzsánna Magyarországon utazása száz évvel ezelőtt (1786.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 34. sz. augusztus 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Cserei Heléna (1754-1831)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wesselényi Miklós (1750-1809)
V I A F I d : 55607960
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mecénás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházirányítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1786
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Id. B. Wesselényi Miklós és Cserey Heléna portréja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sétáló helyeken voltam az Augartenben egy néhányszor, a Práterben egy néhányszor, Schönbrunnban, a hol belől a házait is Ő Felségeknek megjártam. Mária Terézia különös házait kedvesen néztem. Itt a kertet igen jól megjártuk. Épen fel az Ö Felségek házával szemben lévő szépen épült Saalba nem mentünk, minthogy magasan van. A sok szépségek között, szép itt a fák között való régi épület-forma, az az jó ivó kút, a hol ittunk, melynek víziből még más helyen is jön ki s ott, a hol sokáig álltunk s ott sokkal hidegebb, mint a hol ittunk. A Belvederben, de ott a kertbe keveset jártam, hanem a Bildergalleriát néztük inkább. A capucinusok templomában megnéztük a királyok holt testeiket ón és réz koporsókban. NB. a templomból menvén le szép garádicson, egy hosszú kripta van, a hol igen sok réz és ón koporsó van. Itt keresztül menvén, balkézre esik egy kripta, a hol Leopoldus és Josefus Imus igen szép rézkoporsóban vannak, jobbkézre ezeknek feleségeik, ugyan jobb kézre, egy különös kriptában, Mária Teréziának a nevelője, a holott közel egy oltár van márványból oly mesterséges metszéssel, hogyha a gyertyát hátul tartották, által látszott, ottan imádkozott gyakran Mária Terézia. Legvégül van az utcza felé ezeknek végekben egy világos kripta, melynek közepén van egy nagy, igen czifra ón koporsó, melybe van Franciscus ós Mária Terézia, körül Josephus II. -dus két feleségei, leánya s mások, nagyok és aprók, egy néhányan réz koporsóban. Innét kimenvén, felmentünk s a templomnak egyik oldalán keresztül menvén a kincses házba, ottan sok felczifrított képeket, szentek tetemeiket ezüstbe-aranyba foglalva láttunk" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 34. sz. augusztus 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1192x925 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet