D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Frigyes császár halála
B e s o r o l á s i   c í m : Frigyes császár halála
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az új német császár
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 25. sz. június 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Frigyes (Németország: császár), III. (1831-1888)
V I A F I d : 5007
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Poroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Frigyes császár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A férfikort ért trónörökös nem hagyta magát elkápráztatni a harczi dicsőségtől, mely hadvezéri fegyverét elhalmozá, hanem arra gondolt, hogy benne egykor kész uralkodót találjon a majdan reá szállandó korona, s ha nem vett is részt az uralkodásban atyja életében: minden idejét, minden gondját önkiképzésére fordította, tanulmányozta a különböző országok alkotmány- és kormányformáit, berendezését ós intézményeit, népek, nemzetek fejlődésének a törvényeit, a valódi haladás föltételeit, a gondjaira bízandó nép természetét, gondolkozását, szükségleteit, az újkor nagy eszméit, szabadsági vívmányait, humanitárius szellemét s mindezek tanulmányozása alapján nem csupán magas látkört szerzett szellemének, hanem igazságok fölismerésére jutott, melyek komoly, megingathatatlan meggyőződéssé szilárdultak benne s vezérlő princzipiumaivá lettek életének, melyek ugyan erkölcsi lehetetlenséggé tevék számára részt vennie egy oly kormányzatban, mely más vezéreszmék után indult, de melyekről tudni lehetett, hogy azok fogják átvenni a vezérlő szerepet, mihelyt az állam élére ő kerül." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 25. sz. június 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frigyes könyvkötést és asztalosságot tanult, a porosz hagyományoknak megfelelően, miszerint az uralkodóknak mesterséget is ki kellett tanulniuk. Ő volt az első porosz uralkodó, aki egyetemi képzésben vett részt. Sikeres hadvezér volt. 1866-ban a königgrätzi csatát Poroszország javára nyerte meg, és jelentős sikereket ért el a porosz-francia háborúk során is. Sikerei ellenére megvetette a háborúkat, és érdeklődése sokkal inkább a tudományokra, művészetekre és szociális kérdésekre irányult. A művészek mecénása volt, ő kezdeményezte és támogatta a mai Bode Múzeum létrehozását. 1888-ben gégerákban elhunyt, így mindössze 99 napot uralkodott.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Frigyes német császár / festő Angeli
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 927x1024 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet