D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_388_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rudolf főherczeg mint a gyalogság főfelügyelője
B e s o r o l á s i   c í m : Rudolf főherczeg mint a gyalogság főfelügyelője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 21. sz. május 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
V I A F I d : 72186675
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rudolf főherczeg és Vilmos porosz királyi herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az 1885 őszén Bécs közelében tartott nagy hadgyakorlatok alkalmával az egyik harczoló félnek, egy egész hadosztálynak a trónörökös volt a vezérlő parancsnoka. Ez alkalommal minden ahhoz értő előtt feltűnő, kiváló taktikai tehetségének adta tanújelét. Nem ment ő együtt a csapatokkal, vagy épen azok élén nem lelkesítette, nem buzdította künn a legénységet, a mi nem is lehet az intézkedő vezér dolga, hanem behúzódva kis tábori szobájába, éjfélig dolgozott egyik segédtisztjével a térképen s az egyes csapatok meneteli képességének számbavételével percznyi pontossággal számította ki, hol és mikor fog fedett helyen előbukkanhatni egy-egy nagy kerülőn megindított kisebb csapattest, hogy másnap délben, az eddig senki által nem látott, észre nem vett egész hadosztály az ellenség állása legbiztosabbnak tartott, s ennélfogva legkevésbbé védett, s a győzelemre legtöbb valószínűséget nyújtó pontjain, minden oldalról, egyszerre ott teremhessen és támadhasson." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 21. sz. május 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rudolf főherczeg és Vilmos porosz királyi herczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1217x1708 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet