D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Viczay Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Viczay Mihály
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 28. sz. (1884. júl. 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Viczay Mihály (1757-1831)
V I A F I d : 7737343
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Viczay Mihály
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Viczay Mihály (loósi és hédervári gróf), cs. kir. kamarás, V. Mihály gróf és Draskovich Teréz grófnő fia, szül. 1756. júl. 26. Hédervárott (Győrm.) örömest foglalkozott archaeologiával, de leginkább a numizmatika volt kedvelt tárgya. Előbb jogi tanulmányokat folytatott és egy darabig állami ügyekkel is foglalkozott. A régiségtan iránti hajlam azonban hamar unottá tette neki e foglalkozást és visszavonult Hédervárra, hol a már eddig is szépszámú érem- és régiséggyűjteményt szorgalmasan gyarapította. A hédervári múzeum az ország legszebb magángyűjteménye lett, melyet még külföldi tudósok is meglátogattak. 1826-ban már 11,432 görög, 13,411 római pénz és érem volt a gyűjteményben, melyből 1243 aranyérem. Olasz tudósok írtak is ezen múzeumról, így a milanoi Caroin: Musei Hédervariani in Hungaria numorum descriptio Sestini D. három értekezésben is emlékszik róla. Meghalt 1831. márcz. 18. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái : Viczay Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Viczay Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 847x1080 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes