D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Táncsics Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Táncsics Mihály
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1799-1884
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 27. sz. (1884. júl. 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Táncsics Mihály (1799-1884)
V I A F I d : 40274823
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Táncsics Mihály
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mindazok a politikusok, gondolkodók és publicisták nemesi liberálisok és centralisták egyaránt, akikkel eddig foglalkoztunk, megegyeznek abban, hogy az ország polgári átalakulását evolúciós úton, lassú, fokozatosan végrehajtott reformok alapján képzelték el. A megreformált országban a vezető szerepet továbbra is a nemességnek szánták, még akkor is, ha mint a centralisták tették a polgársággal való eggyéolvadást kívánták. A negyvenes években azonban kialakult a közéletben a demokratizmusnak egy olyan irányzata, amely a formális jogegyenlőség követelésén túlmenően küzdött a nép felemelkedéséért, s amely uralkodóvá nem válhatott ugyan, de egyre jobban éreztette hatását, s előkészítette 1848-49 radikális ideológiáját. Ennek a demokratikus áramlatnak legkiemelkedőbb alakja Petőfi előtt és mellett Táncsics Mihály volt." (Forrás: A magyar irodalom története)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Táncsics Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Táncsics Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 845x913 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes