D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Turin
B e s o r o l á s i   c í m : Turin
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 25. sz. (1884. jún. 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Torino
G e o N a m e s I d : 3165524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Turin
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az olasz nemzet szépen sikerült s átalános feltűnést keltett turini kiállítása alkalmából érdekesnek tartjuk bemutatni olvasóinknak az olasz föld e jelentékeny városát, melynek neve közel egy nemzedék óta szoros összeköttetésben áll hazánk történetével s melyet a magyar nemzet egyik kiváló büszkeségéről, ki e város falai között élvezi évek hosszú sora óta a vendégszeretetet, mindenki oly jól ismer nálunk. Turin különben is igen jelentékeny hely. Évtizedeken át egy egyszerű, de lángeszű olasz miniszter, Cavour, hazafias működése következtében e város, a kis Piemont székhelye, világtörténelmi fontosságú hely lett e város emelkedett ily körülmények közt az ujonan alakult Olaszország első fővárosává is, s habár az olasz király innét 1865-ben Flórenczbe s 1871-ben Rómába tette át székhelyét, Turin nagy város maradt s jelenleg több mint harmadfélszázezer lakosával Olaszország nevezetes városai között előkelő helyet foglal el." (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 25. sz. (1884. jún. 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alpini-katonák Turin utcáin
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Részlet a Via dei Mille-ből Turinban, a hol Kossuth lakik
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Torino
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2523x1704 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes